Ekspert wyjaśnia

Mariusz Bukowski. Zmiany w zakresie badań kierowców zawodowych – czy na pewno?

3 września 2019

Mariusz Bukowski. Zmiany w zakresie badań kierowców zawodowych – czy na pewno?
Mariusz Bukowski, ekspert w zakresie ruchu drogowego i transportu drogowego. Magister inżynier, wykładowca akademicki, nauczyciel przedmiotów zawodowych, trener szkoleniowiec, pasjonat motoryzacji, rzeczoznawca samochodowy, egzaminator osób ubiegających się uprawnienia do kierowania pojazdami, doradca do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych. (fot. ze zbiorów Autora)

Od 1 września 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Przepis ten dotyczy również kierowców zawodowych jednak, w praktyce nic nie zmienia w dotychczasowych obowiązkach przewoźników.

Warto jednak zwrócić uwagę na nowe brzmienie §6 ust. 3 nowego rozporządzenia, gdzie w porównaniu z dotychczasowym jego brzmieniem, zasadnicza zmiana polega na usunięciu zapisu o obligatoryjnej konsultacji okulistycznej dotyczącej badania oceniającego widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast. Ale uwaga! Zmiana ta nie eliminuje całkowicie badania okulistycznego, ponieważ rezygnuje się wyłącznie z tych trzech badań dodatkowych! Ogólna konsultacja u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki jest nadal obligatoryjna w odniesieniu do osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne oraz kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.

Mariusz Bukowski

Ź r ó d ł o:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (2019.1659)

§ 6. 1. Uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultację do lekarza posiadającego specjalizację w określonej dziedzinie medycyny lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych, w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1, w celu oceny schorzenia lub stopnia zaawansowania objawów chorobowych.

2. Konsultacja u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki jest obligatoryjna w odniesieniu do osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, po 6-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania jednooczności lub diplopii. Przed upływem okresu adaptacji uprawniony lekarz stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

3. Konsultacja u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki jest ponadto obligatoryjna w odniesieniu do:

1) osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem;

2) osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy;

3) kierowców, o których mowa w art. 39j ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.3)), oraz przedsiębiorców lub innych osób osobiście wykonujących przewóz drogowy, o których mowa w art. 39m ustawy o transporcie drogowym;

4) osób, o których mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy – po 6‑miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania znacznej i nagłej utraty możliwości widzenia na jedno oko; przed upływem okresu adaptacji uprawniony lekarz stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami; po upływie okresu adaptacji uprawniony lekarz może orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod warunkiem przedstawienia przez osobę badaną opinii lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki potwierdzającej adaptację.

4. W przypadku diplopii u osób, o których mowa w ust. 3, uprawniony lekarz stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.