Ekspert wyjaśnia

Stłuczka na drodze osiedlowej

23 maja 2010

Pytanie: Kogo wezwać w przypadku kolizji na drodze osiedlowej?

Odpowiedź: Niestety ani Policja ani Straż Miejska nie podejmą interwencji, jeżeli stłuczka miała miejsce na drodze osiedlowej. Kompetencje Policji i Straży Miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego określa ustawa prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy: Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, (...). Kategorię dróg publicznych określa z kolei ustawa o drogach publicznych. Na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy drogi publiczne dzielą się na krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Interesująca z rozważanego punktu widzenia jest kategoria dróg gminnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 do tej kategorii nie zalicza się dróg wewnętrznych. Z kolei drogami wewnętrznymi są: Drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe, są drogami wewnętrznymi - art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. W konsekwencji droga osiedlowa jako droga wewnętrzna nie jest drogą publiczną i Policja lub Straż Miejska nie może interweniować w sytuacji kolizji. Nie dotyczy to jednak przypadku gdy w związku ze stłuczką zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi. Drugim wyjątkiem jest nadanie osiedlu statusu strefy zamieszkania - por. art. 1 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym. Tak więc w sytuacji lekkiej stłuczki na drodze osiedlowej nie ani Policja ani Straż Miejska nie odpowie na Pana wezwanie. Taką sytuację należy ocenić jednoznacznie negatywnie.

Przypomnijmy, iż w Sejmie procesowana jest nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w zakresie kontroli ruchu drogowego na drogach wewnętrznych – red. PD@N.

Odpowiedzi udzielił: Jakub Spalik (LEGEO PL)