Ekspert wyjaśnia

Termin pozbawienia prawa jazdy

Autor: mec. Przemysław Stopczyk

19 marca 2006

Pytanie: W ubiegłym roku, w marcu prawomocnym wyrokiem sądu zostałem pozbawiony prawa do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zostałem pouczony, że Urząd Miejski w mojej miejscowości zgłosi się po dokument. Urząd owszem zgłosił się po pół roku od daty uprawomocnienia się wyroku. Wg prawników pozbawienie prawa do prowadzenia pojazdów liczy się od daty wyroku, wg urzędu od daty dostarczenia dokumentu. Jak wyjść z tego galimatiasu? Wyrokiem sądu zostałem pozbawiony prawa prowadzenia pojazdów i ich nie prowadziłem gdyż cóż ważny jest dokument bez uprawnień. Jeżeli jest inaczej, to jaki sens ma wyrok prawomocny? Czy jest to kolejna niewyjaśniona dziura w prawie i wszystko zależy od interpretacji urzędników? Jeżeli racja jest po stronie urzędu, to dlaczego zwlekał pół roku a ja nie dostałem o tym żadnej informacji? Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii. Pozdrawiam serdecznie Robert O.

Odpowiedź: Generalną zasadą dotyczącą obowiązywania orzeczonych przez sąd środków karnych, wyrażoną w art. 43 § 2 kodeksu karnego, jest zasada, zgodnie z którą pozbawienie praw publicznych, obowiązek lub zakaz, obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia.

Jednakże w stosunku do środka karnego polegającego na zakazie prowadzenia pojazdów, ustawa w art. 43 § 3 kodeksu karnego przewiduje szczególną regulację, zgodnie z którą - orzekając zakaz prowadzenia pojazdów, sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, przy czym - do chwili wykonania w/w obowiązku okres, na który orzeczono niniejszy zakaz, nie biegnie.

Podobna regulacja została przewidziana w kodeksie wykroczeń, w którym w art. 29 § 3 postanowiono, iż zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia. Orzekając zakaz nakłada się obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany. Do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.

Mając na uwadze powyższe pragnę wskazać, iż zgodnie z obowiązującym prawem, okres, na który orzeczono Panu zakaz prowadzenia pojazdu biegnie dopiero od momentu zwrotu dokumentu uprawniającego Pana do prowadzenia pojazdu.

W tym stanie rzeczy, rzeczywisty okres nieprowadzenia przez Pana pojazdu ulegnie wydłużeniu o okres od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zwrotu dokumentu. Jakkolwiek można się zastanawiać dlaczego Urząd Miejski tak późno wystąpił do Pana o zwrot dokumentu, to przepisy prawa w tym zakresie są jasne i nie budzą wątpliwości co do momentu, od którego liczy się bieg orzeczonego zakazu. Jedynym wyjściem umożliwiającym uniknięcie w/w sytuacji jest niezwłoczne dokonywanie zwrotu dokumentu, bezpośrednio po uprawomocnieniu się orzeczenia, bez oczekiwania na odpowiednie wezwanie z Urzędu Miasta.