Ekspert wyjaśnia

Wpis do dowodu rejestracyjnego L-ki

28 września 2008

Pytanie: Bardzo proszę o odpowiedź czy jest bezwzględna konieczność wpisu do dowodu rejestracyjnego, że pojazd jest przystosowany do NAUKI JAZDY. Czy nie wystarcza posiadanie stosownych dokumentów potwierdzających taki fakt - czyli przegląd udokumentowany, że taki to a taki pojazd jest przystosowany do prowadzenia nauki jazdy. W większości powoływany jest do interpretacji Dz. U. 133 z 22 lipca 2002 oraz Dz. U. 968 z 31 lipca 2007. Gdzie według tych lub innych źródeł ustawowych jest napisane, że jest to nakazane przez ustawodawcę. Jeśli taki zapis w tych lub innych źródłach nie występuje to według mnie powinien wystarczyć dodatkowy dokument stwierdzający fakt przystosowania pojazdu do nauki jazdy. LICZĘ NA ODPOWIEDŹ, z poważaniem CZYTELNIK.

Odpowiedź: Witam, sprawę o której Pan pisze reguluje rozporządzenie dotyczące szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczaniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Dziennik Ustaw nr 192/2003, pozycja 1878, załącznik nr 1 - Instrukcja w sprawie rejestracji pojazdów, paragraf 11, ustęp 1, pkt 30- f. Z poważaniem Marek Gawroński.

W odpowiedzi przywołaliśmy wypowiedź publikowaną już na naszych łamach - nadal aktualną. Dodamy, iż powołane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (2003.192.1878) było kilkakrotnie zmieniane, posiada także swój tekst jednolity (2007.137.968). Obowiązującym zapisem dotyczącym pojazdów szkoleniowych jest zał. 1. Instrukcja w sprawie rejestracji pojazdów. W par. 11 ust. 2 pkt. 30f czytamy: “§ 11. 1. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, w tym pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania, wystawia się następująco:

1) czcionka wydruku danych i informacji powinna zapewniać dobrą czytelność wpisów;

2) numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny VIN, numer nadwozia, podwozia lub ramy drukuje się z rozróżnieniem cyfry 0 (zero) i litery O poprzez przekreślenie oznaczenia cyfry 0;

3) numer rejestracyjny drukuje się z odstępem oddzielającym wyróżnik powiatu od wyróżnika pojazdu;

4) w rubrykach, których wypełnienie nie dotyczy danego pojazdu, drukuje się znaki: "- - -".

2. Dane i informacje z bazy danych drukuje się odpowiednio w poszczególnych rubrykach dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego, stosując następujące zasady: (...)

30) w rubryce "ADNOTACJE URZĘDOWE" - wpisuje się następujące skróty odpowiadające treści adnotacji: (...)

f) "L" - dotyczy pojazdów przystosowanych do nauki jazdy lub egzaminu państwowego,”.

Powołane rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (2005.108.908, z późn. zm. i w pełni wyczerpuje postawione zagadnienie, jest obowiązującym organy dokonujące rejestracji pojazdów i wydające dowód rejestracyjny.

Pozwolimy sobie także odesłać Pana do zbioru aktów prawnych (wraz z historią ich zmian) dotyczących rejestracji pojazdów na terenie Polski – znajdzie Pan ten zbiór w “e-PrawieDrogowym” Zagadnienie 1.3.1. “Rejestracja i oznaczanie pojazdów”.

Odpowiedzi udzielił: Marek Gawroński, v-ce prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców