Ekspert wyjaśnia

Zakaz zatrzymywania i droga pożarowa

14 listopada 2010

Pytanie: Moje pytanie dotyczy znaku zakazu zatrzymywania się przed blokiem na ulicy Młynarskiej 5 w Legnicy. Pod znakiem znajduje się tabliczka: droga pożarowa. Znak stoi po prawej stronie. W jakiej odległości od znaku, w lewą stronę można zaparkować auto?

Odpowiedź:Informuję, że plac należy do ZGM w Legnicy. Nie jest to więc droga publiczna. Obecne oznakowanie tego terenu jest niezgodne z rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Nie wiadomo też co ma oznaczać znak umieszczony na budynku. Zarządca terenu powinien w sposób czytelny wskazać lub zabronić postoju pojazdów. Ruch kołowy w takich miejscach regulują przepisy ustalone przez samych właścicieli terenu. Są jednak przepisy ogólnie obowiązujące, odnoszące się do każdego administratora budynku, które precyzują warunki w jakich dozwolony jest postój i parkowanie przy samych budynkach. Przepisy te to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W wybranych rozdziałach brzmią one następująco: “Rozdział 2 Dojścia i dojazdy.
paragraf 14.1 Do działek budowlanych oraz budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3m. Rozdział 3 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych paragraf 18.1 Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. paragraf 19.1 Odległość miejsc postojowych w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży nie może być mniejsza niż: - 7m w przypadku 4 stanowisk włącznie, - 10m w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie - 20m w przypadku większej liczby stanowisk, z uwzględnieniem par. 276ust.1 paragraf 20. Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania. Przepis ten praktycznie wyklucza możliwość parkowania pojazdów na wskazanym placu. Jeżeli natomiast chodzi o drogę pożarową to szczegółowe przepisy zawarte są w rozporządzeniu MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. paragraf 12.1 W obrębie miasta oraz na terenie działki, na której usytuowany jest obiekt budowlany, o którym mowa w paragrafie 11 ust.1 pkt.3, minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić 3,5m, 6. Droga pożarowa powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20mx20m lub w inny sposób umożliwiać dojazd do obiektu budowlanego i powrót pojazdu bez cofania. Wymaganie to nie dotyczy końcowego odcinka drogi pożarowej o długości do 15m.