Ekspert wyjaśnia

Zaświadczenie o niekaralności

3 lutego 2008

Pytanie:Posiadam wyrok za wykroczenia (dokładnie z artykułu 70 punkt 2 kodeksu wykroczeń). Po jakim czasie wyrok taki zniknie mi z akt, czyli kiedy będę mógł znowu wyciągnąć zaświadczenie o niekaralności?

Odpowiedź:Zgodnie z art. 46 kodeksu wykroczeń ukaranie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary. Jeśli zatem przykładowo orzeczono karę grzywny, to zatarcie skazania nastąpi pod dwóch latach od zapłacenia grzywny. Jeżeli jednak ukarany przed upływem okresu przewidzianego dla zatarcia skazania popełnił nowe wykroczenie, za które wymierzono mu karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, ukaranie za oba wykroczenia uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania albo od przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie. Ponadto, jeżeli orzeczono środek karny, uznanie ukarania za niebyłe nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem wykonania. Trzeba zaznaczyć, że w Krajowym Rejestrze Karnym rejestrowane są tylko te wyroki wydane w związku z popełnieniem wykroczenia, jeśli orzeczono w nich karę aresztu.