Ekspert wyjaśnia

Zawieszenie postępowania w sprawie skreślenia instruktora

29 kwietnia 2012

Pytanie: Czy można na wniosek zawiesić postępowanie w sprawie skreślenia instruktora nauki jazdy z ewidencji?

Stan faktyczny: Starosta wszczął postępowanie w sprawie skreślenia instruktora z ewidencji z powodu nie przestawienia przez niego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. W odpowiedzi wezwanie organu instruktor przesłał pismo, w którym poinformował, że obecnie nie wykonuje zawodu instruktora, przebywa za granicą a orzeczenie lekarskie jest w stanie przedstawić najwcześniej za 2 miesiące. Powołując się na wskazane okoliczności wniósł o zawieszenie postępowania.

Odpowiedź:W opisanej sytuacji faktycznej nie jest prawnie dopuszczalne zawieszenie postępowania na wniosek. Zgodnie z art. 98 KPA organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. W niniejszej sprawie postępowanie toczyło się z urzędu a nie na żądanie strony, a zatem przepisy o zawieszeniu postępowania na wniosek nie mogą mieć tutaj zastosowania. Organie nie może również zawiesić postępowania na podstawie art. 97 KPA. Zgodnie z powołanym przepisem organ administracji publicznej zawiesza postępowanie:

1.w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105),  

2.w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,

3.w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,  

4.gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. 

W opisanej sytuacji, żadna z powyższych okoliczności nie miała miejsca. W szczególności nie można potraktować orzeczenia lekarskiego jako zagadnienia wstępnego innego organu. To instruktor jako osoba wykonująca zawód o szczególnej regulacji, powinna wykazać, że jej stan zdrowia uprawnia do wykonywania tego zawodu.

Stan w ewidencji prowadzonej przez starostę ma odzwierciedlać rzeczywisty stan faktyczny, to znaczy wskazywać jakie osoby spełniają warunki do wykonywania zawodu instruktora. Ma to szczególne znaczenie jeżeli weźmiemy pod uwagę, jakie znaczenie ustawodawca przywiązuje do zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia kierujących pojazdami.