Ekspert wyjaśnia

Zbigniew Drexler odpowiada na pytanie Czytelnika

11 sierpnia 2017

Zbigniew Drexler odpowiada na pytanie Czytelnika
Zbigniew Drexler, ekspert z zakresu prawa o ruchu drogowym, autor książek (fot. J. Michasiewicz)

Pytanie Czytelnika Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Czy pod znakiem drogowym B-36 „Zakaz zatrzymywania się” można umieścić tabliczkę z informacją, że nie dotyczy jakiejś grupy osób np. pracowników przedszkola, albo tabliczkę, że nie dotyczy pojazdów pracowników przedszkola? Jakie tabliczki można umieszczać pod takim znakiem. Dziękuję za pomoc. z poważaniem Marcin J.

Odpowiada ekspert Zbigniew Drexler: Zasady stosowania pod znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” tabliczek z napisami dopuszczającymi wyjątki od obowiązywania tego znaku są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych (…), (załącznik do nr 220 Dz. U. z 23 grudnia 2003 r. poz. 2181). Ustala ono, że znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” stosuje się w celu wyeliminowania zatrzymywania się na tych odcinkach drogi, na których nawet chwilowe unieruchomienie pojazdu może spowodować pogorszenie płynności ruchu, zmniejszenie przepustowości i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, oraz w pobliżu obiektów specjalnych (np. banki, obiekty MON itp.), których potrzeba oznakowania znakiem B-36 wynika z odrębnych przepisów.

Z przytoczonych przepisów wyraźnie wynika, że znak B-36 nie może być używany do celów wymienionych przez Czytelnika oraz w podobnych sytuacjach. Trzeba tu podkreślić, że umieszczenie tego znaku przed przedszkolem (lub innym obiektem) w ogóle uniemożliwiałoby przywożenie lub odbieranie dzieci z takiego obiektu, co byłoby regulacją absurdalną.

W przedstawionych przez Czytelnika sytuacjach powinny być stosowane znaki B-35 „zakaz postoju” z odpowiednimi napisami wskazującymi wyjątki dla określonych pojazdów oraz czas trwania postoju, jeżeli jest dłuższy niż minuta.

Innym rozwiązaniem może być zastosowanie znaku D-18 „parking” określającego miejsca przeznaczone na postój ustalonych pojazdów.

Przede wszystkim chodzi o to, aby oznakowanie było logiczne i zrozumiałe dla uczestników ruchu. Jak łatwo zauważyć, określony w zacytowanym przepisie, wyjątek dla obiektów specjalnych wiąże się z ogólnym bezpieczeństwem a nie z warunkami ruchu, i w żadnym przypadku nie może być przykładem dla sytuacji opisanej przez Czytelnika. Zbigniew Drexler