Ekspert wyjaśnia

Zwrot niewykorzystanej winiety

6 września 2009

Pytanie: Witam! Proszę o informację, do kogo mam się zwrócić o zwrot niewykorzystanej rocznej opłaty drogowej. Mam wykupioną opłatę roczną do 02.02.2010 roku, ale z powodu kolizji zmuszony jestem go wycofać z eksploatacji. Józef G. Kalisz

Odpowiedź:Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie oplat za przejazd po drogach krajowych:

“§ 5. 1. Podmiot wykonujący przewóz drogowy może wystąpić do jednostki z wnioskiem o zwrot niewykorzystanej opłaty, zwanym dalej "wnioskiem", w przypadku niewykorzystania w całości lub w części dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty rocznej z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności:

1) utraty pojazdu, na który wystawiona była karta opłaty;

2) zmiany numerów rejestracyjnych pojazdu, na który wystawiona była karta opłaty;

3) zaprzestania lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, w zakresie której wykonywane były przewozy;

4) wymiany szyby w pojeździe, na której umieszczona była winieta;

5) utraty odcinka kontrolnego.

2. We wniosku podmiot wykonujący przewóz drogowy podaje przyczyny niewykorzystania opłaty oraz dołącza do niego:

1) dowód zakupu karty opłaty i odcinek kontrolny tej karty, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dowód zakupu karty opłaty i winietę samoprzylepną;

2) dokumenty potwierdzające przyczynę niewykorzystania opłaty.

3. Wniosek składa się w terminie 30 dni od dnia powstania przyczyny niewykorzystania opłaty. Wniosek złożony po upływie terminu pozostaje nierozpatrzony. Przepis art. 58 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Jednostka rozpatruje wniosek w terminie 21 dni od dnia złożenia.

2. Przy rozpatrywaniu wniosku każdy rozpoczęty miesiąc uważa się za miesiąc wykorzystany.

§ 7. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku jednostka dokonuje zwrotu za niewykorzystaną opłatę roczną. Sumę zwrotu stanowi kwota obliczona w oparciu o wysokość opłaty obowiązującą w dniu zakupu karty opłaty oraz liczbę pełnych miesięcy pozostałych do końca okresu, za który opłata została uiszczona, począwszy od dnia złożenia wniosku, pomniejszona o 20% tej kwoty.

2. Kwota podlegająca zwrotowi z tytułu niewykorzystanej opłaty rocznej podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

3. Jednostka dokonuje zwrotu niewykorzystanej opłaty w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po dniu rozpatrzenia wniosku.

4. Zwrot niewykorzystanej opłaty dokonywany jest z uzyskanych przez jednostkę środków z tytułu opłat za przejazd po drogach krajowych.

§ 8. Jednostka odmawia zwrotu opłaty lub jej części w przypadku:

1) złożenia wniosku po terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3;

2) gdy niewykorzystanie karty opłaty rocznej nastąpiło z przyczyn zależnych od podmiotu wykonującego przewóz drogowy,"

3) podejrzenia podrobienia albo przerobienia odcinka kontrolnego;

4) złożenia odcinka kontrolnego wypełnionego niewłaściwie;

5) złożenia odcinka kontrolnego, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 2-4;

6) niezłożenia odcinka kontrolnego.”

Na pytanie gdzie zwrot odpowiada inny paragraf definiujący co oznacza pojęcie “jednostka” (powołane też powyżej):

“§ 3. 1. Uiszczenie opłaty następuje poprzez nabycie, przez podmiot wykonujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przewóz drogowy, karty opłaty w jednostce upoważnionej do poboru opłat, zwanej dalej "jednostką".

Czyli zwrot następuje w placówce, w której dokonał Pan zakupu. Zwracamy uwagę na terminy określone przez ustawodawcę.

Źródło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych. Dz. U. 2009.86.721