Legislacja

12 zł/godz. - minimalna stawka za pracę z umowy zlecenia

7 lipca 2016

6790920c0ab8cc43ab5571943dbe57c4eee7b9dc

(542-18 fot. Paweł Kula Sejm RP)

W trakcie 22. posiedzenia Sejmu RP w dniu 7 lipca br. uchwalono rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczył wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących prace na podstawie określonych umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Stawka godzinowa miałaby obejmować nie tylko osoby na umowach-zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Projekt precyzuje, kiedy takie rozwiązanie będzie stosowane, m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia. Minimalna stawka godzinowa ma mieć zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia - wg stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp. Stawka wynagrodzenia godzinowa za pracę na umowę-zlecenie i w ramach samozatrudnienia wyniesie 12 zł za godzinę, a po waloryzacji w 2017 r. - ok. 13 zł. W kolejnych latach kwota miałaby być podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu Społecznego w ramach negocjacji dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etat i stawki godzinowej.

Przypomnijmy – projekt trafił do Sejmu już 9 czerwca br. Na swoim 22. Posiedzeniu w dniu 6 lipca Sejm rozpatrzył poprawki Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do rządowego projektu nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza minimalną stawkę godzinową dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Będzie ona corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić 12 zł brutto (będzie powiększona o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - na etacie - w 2017 r.). Nowe rozwiązania mają przeciwdziałać nadużywaniu umów cywilnoprawnych i chronić osoby otrzymujące wynagrodzenie na najniższym poziomie. Chodzi o to, aby ograniczyć zjawisko polegające na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej ma wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie. Zgodnie z projektem, minimalna stawka godzinowa nie będzie dotyczyła zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu. W praktyce oznacza to, że nowe przepisy będą dotyczyć m.in. pracowników firm ochroniarskich i sprzątających, którzy mają szczególnie niskie stawki wynagrodzeń. Ponadto, w projekcie rozszerzono zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. PIP ma kontrolować, czy podmiot kontrolowany wypłacił minimalną stawkę godzinową. Inspekcja będzie mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości. Przewidziano też sankcje za naruszenie przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Podmiot wypłacający należne wygrodzenie w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej będzie podlegać karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. W projekcie zaproponowano także inne przepisy służące ochronie osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. Projekt m.in. likwiduje przepisy różnicujące wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Projekt przewiduje również, że dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie. Komisja rozpatrująca projekt po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu przyjęła go z poprawkami, niezmieniającymi istoty projektu. Sprawozdanie komisji na forum Sejmu przedstawił poseł Jan Mosiński. W dyskusji w trakcie drugiego czytania zgłoszono poprawkę oraz wniosek o odrzucenie projektu w całości, w związku z czym projekt trafił ponownie do komisji. W dniu 7 lipca ustawa została uchwalona: za jej przyjęciem głosowało 380 posłów, 47 było przeciwko, a 14 wstrzymało się od głosu. Nad nowelizacją będą teraz pracowali senatorowie.

Słowa kluczowe podatek Sejm RP