Legislacja

Dane udostępniane z ewidencji pojazdów

15 lipca 2016

f108f3dc2348ad4cd045e8c86d5c851545ec9a71

(542-40 fot. Jola Michasiewicz)

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów na podstawie art. 80c i art. 80cc–80ce ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Dane udostępnia się o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom: Policji; Żandarmerii Wojskowej; Straży Granicznej; ABW oraz AW, CBA; Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; Szefowi Biura Ochrony Rządu; sądom; prokuraturze; organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu; Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu; Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; ZUS; organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów; strażom gminnym (miejskim); Inspekcji Transportu Drogowego; Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi ośrodka pomocy społecznej lub pracownikowi socjalnemu; komornikom sądowym; administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym; wojskowym komendantom uzupełnień; ministrowi właściwemu do spraw środowiska; ministrowi właściwemu do spraw transportu; PrezesowiGUS; zakładom ubezpieczeń; stacjom kontroli pojazdów; Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego; organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania; organowi prowadzącemu Rejestr Zastawów Skarbowych, ale tez osobom prywatnym np. właścicielowi pojazdu, posiadaczowi pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną oraz użytkownikowi pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o którego rejestrację wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.