Legislacja

Analizujemy – informuje wiceminister Paweł Gancarz

5 marca 2024

Analizujemy – informuje wiceminister Paweł Gancarz
Paweł Gancarz podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. facebook Ministerstwa Infrastruktury)

Problem braku - od prawie 20 lat - aktualizacji opłat za badanie techniczne pojazdów wciąż nie jest rozwiązany. Posłowie Marcin Gwóźdź oraz Szymon Pogoda skierowali do ministra infrastruktury interpelację w tej kwestii. Wiceminister Paweł Gancarz odpowiada: Uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Infrastruktury są prowadzone analizy mające na celu ocenę zasadności i zakresu zmiany tabeli opłat za badania techniczne pojazdów”.

Problem braku aktualizacji opłat. Jak wielokrotnie wskazywali i wskazują zainteresowani istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia nowelizacji cen określonych w tabeli opłat załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29.09.2004 r. (2004.223.2261 z późn. zm.). Potrzebę aktualizacji stawek opłat argumentują diametralną zmianą sytuacji gospodarczej na przestrzeni wskazanego okresu czasu. Wskazują, że przez ostatnie 20 lat zmianie uległy m. in. ceny gazu, energii elektrycznej, wody oraz dynamiczny wzrost płacy minimalnej. Jednocześnie podnoszą, że wzrost wydatków bieżących przy jednoczesnym braku aktualizacji stawek opłat za przeprowadzane badania zmusza ich do zawieszania bądź zamykania działalności gospodarczej. I zostały postawione pytania: Czy liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na prowadzaniu badań technicznych pojazdów od 2004 r. spadła? Czy MI prowadzi analizy wskazanego problemu oraz czy planowana jest aktualizacja stawek opłat za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów? Czy rozważane jest wprowadzenie corocznej aktualizacji wysokości stawek opartych o mechanizm indeksowania np. wskaźnikiem inflacji lub wskaźnikiem wzrostu minimalnego wynagrodzenia?

Odpowiedział Paweł Gancarz, podsekretarz stanu w resorcie. Podjęta kwestia to jedna z pierwszych spraw, która trafiła do nowego kierownictwa resortu. Rzetelnie odnotować należy także, iż doszło nawet do spotkania. Teraz wiceminister zmierzył się z pytaniami posłów. Odpowiadając informował:

- Należy zauważyć, że zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (2023.1047, z późn. zm.) działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Stosownie do art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. Uprzejmie informuję, że Minister Infrastruktury otrzymał od Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego dane dotyczące: 1) liczby stacji kontroli pojazdów w latach 2004-2023 na podstawie wydanych poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, oraz liczby poświadczeń zgodności i wyposażenia warunków lokalowych dotyczących nowych stacji kontroli pojazdów i przedsiębiorców przejmujących stacje kontroli pojazdów. Przedstawiane dane wskazują na podejmowanie i kontynuowanie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów przez przedsiębiorców. Łączna liczba ważnych poświadczeń na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 5467 (dla porównania na dzień 31 grudnia 2022 r. ważnych było 5410 poświadczeń).

- Uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Infrastruktury są prowadzone analizy mające na celu ocenę zasadności i zakresu zmiany tabeli opłat za badania techniczne pojazdów, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (2023.1070) - odpowiada wiceminister Paweł Gancarz. (jm)