Legislacja

Cofnięcie świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz e-learning kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych

30 października 2019

Cofnięcie świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz e-learning kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W ostatnich dniach do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został wpisany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie oraz niektórych innych ustaw. Dokument został opatrzony numerem UC164. Wśród wielu projektowanych zmian autorzy wprowadzają instytucję cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz regulują kwestie nauczania na odległość. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów – IV kwartał 2019. Autor zmian – Ministerstwo Infrastruktury.

Cel nowelizacji. Jak to jest uzasadniane celem projektu ustawy jest transpozycja do ustawodawstwa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. I dalej zmiana przepisów w zakresie warunków i sposobu szkolenia osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy w kierunku podniesienia efektywności tych szkoleń, uproszczenia i utansparentnienia zasad przeprowadzania testu kwalifikacyjnego oraz wprowadzenia ułatwień w wykonywaniu przewozu drogowego dla niektórych kierowców. Autorzy projektu chcą podnieść skuteczność nadzoru nad ośrodkami szkolenia.

Instytucja cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej. Wśród proponowanych zmian wskazać trzeba na wprowadzaną instytucję cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej. Cofnięcie dokumentu ma następować po stwierdzeniu przez wojewodę jego wydania niezgodnie ze stanem faktycznym, a same informacje wojewoda będzie przekazywał do CEPiK, jednocześnie zatrzymywane będzie prawo jazdy z wpisem kodu 95 i cofana karta kwalifikacji kierowcy. W uzasadnieniu czytamy: - Ponadto będzie to służyć uniemożliwieniu wykonywania przewozu drogowego przez kierowców, którzy niezgodnie z prawem otrzymali świadectwo kwalifikacji zawodowej, a w dalszej perspektywie przyczyni się do uczestnictwa kierowców w pełnym wymiarze szkolenia okresowego, co z kolei powinno podnieść ich kwalifikacje również w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

E-learning. Auto projektu ustawy – Ministerstwo Infrastruktury – określa: Wprowadzenie możliwości prowadzenia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu (e-learning) będzie z jednej strony transpozycją dyrektywy 2018/645, z drugiej zaś strony wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom kierowców, przedsiębiorców i ośrodków szkolenia w zakresie umożliwienia korzystania z nowoczesnego sposobu prowadzenia szkolenia. Jednocześnie w celu ograniczenia ewentualnych nieprawidłowości w szkoleniu w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu będzie można ją stosować po uzyskaniu zgody wojewody wydawanej na wniosek przedsiębiorcy. Zgoda będzie udzielana po spełnieniu dodatkowych warunków przez ośrodki szkolenia, które zamierzają korzystać z tej formy szkolenia, a cofana w przypadku zaprzestania spełnienia tych warunków. Zgodę będzie mógł otrzymać ośrodek szkolenia, który odpowiednio długo prowadzi działalność i spełnia dodatkowe wymagania w zakresie posiadanej infrastruktury i kadry wykładowej. Służy to umożliwieniu korzystania z e-learningu jedynie sprawdzonym ośrodkom szkolenia, które poprzez nieprzerwaną kilkuletnią działalność będą dawać rękojmię na prowadzenie szkolenia w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Ponadto w celu przeciwdziałania specjalizacji ośrodków szkolenia w zakresie prowadzenia szkolenia jedynie w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu w sposób zgodny z prawem planuje się określić, że takie ośrodki będą obowiązane przeprowadzać metodą tradycyjną zajęcia nieobjęte e-learningiem.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów – IV kwartał 2019. (jm)