Legislacja

Diagnosta dane pojazdu sprawdzi też w CEP

13 lutego 2023

Diagnosta dane pojazdu sprawdzi też w CEP
- Dopuszczenie możliwości dokonania przez diagnostę identyfikacji pojazdu na podstawie danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów w sytuacji, gdy został zatrzymany dowód rejestracyjny pojazdu, to istotna zmiana dla skp, jak i dla kierowców - komentuje Marcin Barankiewicz, prezes zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów (fot. Jolanta Michasiewicz)

Od 8 lutego br. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 1 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (2023.248 [kliknij]).

W systemie obowiązkowych badań technicznych pojazdów wprowadzono kolejne zmiany. Istotna nowelizacja dotyczy § 2. 1. Zakres okresowego badania technicznego pojazdu obejmuje m.inn. identyfikację pojazdu, w tym: sprawdzenie cech identyfikacyjnych oraz ustalenie i porównanie zgodności faktycznych danych pojazdu z danymi w: dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym, pokwitowaniu, o którym mowa w art. 132 ust. 2 ustawy, łącznie z danymi i informacjami, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy. Z dniem 8 lutego br. dodano tiret czwarte w brzmieniu: „- centralnej ewidencji pojazdów, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 9-13, 15, 15a, 17 i 21 ustawy, w przypadku pojazdu, któremu zatrzymano dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe),". Marcin Barankiewicz, prezes zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów komentuje: - - Jest to istotna zmiana dla skp, jak i dla kierowców. Od 4 września 2022 roku karta pojazdu już jest nieważna. Pojawiały się komplikacje, gdy diagnosta zatrzymywał fizycznie dowód rejestracyjny za usterki niebezpieczne. Dowód był odsyłany do starostwa. Kierowca w ciągu 14 dni mógł naprawić pojazd i przyjechać ponownie na badanie. W tej sytuacji brak było dokumentu uprawniającego do dokonania identyfikacji i przeprowadzenia badania technicznego. Kierowca musiał wnioskować o wydanie pozwolenia czasowego, żeby poddać pojazd badaniu. Zmiana, która obowiązuje od 8 lutego powoduje, że nie ważne w jaki sposób został zatrzymany dowód rejestracyjny, czy fizycznie czy wirtualnie, diagnosta może przeprowadzić badanie na podstawie danych z CEP. (jm)