Legislacja

Od 1.6 bm. nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji

24 stycznia 2024

Od 1.6 bm. nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji
RCL. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów [kliknij] (fot. screen)

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. Nowy akt wchodzi w życie z dniem 1 czerwca br. Wnioskodawcą jest Ministerstwo Infrastruktury w porozumieniu z ministrami: rozwoju i technologii; spraw wewnętrznych administracji oraz obrony narodowej. Trwają konsultacje i opiniowanie.

Udostępniony przez RCL Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów [kliknij] sygnowany jest datą 16 stycznia br. Informacja utworzona 23 bm. Rozporządzenie - jak zaproponowano - obowiązuje z dniem 1 czerwca br. Jego poprzednikiem jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (2022.1847 oraz z 2023.1255), które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego.

W Ocenie skutków regulacji poinformowano o rozwiązywanym problemie w sposób następujący: Konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów wynika z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. poz. 1394), który wprowadził zmianę w art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. W projekcie rozporządzenia uwzględniono zmiany przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wprowadzone:

1. ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, które wchodzą w życie 1 stycznia 2024 r. Zastępuje ona obowiązek zawiadomienia starosty o nabyciu pojazdu obowiązkiem złożenia wniosku o rejestrację pojazdu;

2. ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1720), które wchodzą w życie 1 czerwca 2024 r., tj. umożliwiających czasową rejestrację samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych;

3. ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919).

W związku z powyższym projekt nowego rozporządzenia, nie uwzględnia kwestii związanych ze zgłoszeniem nabycia pojazdu. Określona została natomiast wyróżniająca się kolorystyka tymczasowych tablic rejestracyjnych wydawanych dla samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych oraz uzupełnione zostały przepisy o czasowej rejestracji w związku z dodaniem możliwości czasowej rejestracji samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych. Ponadto w projekcie, w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, które utraci moc z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, zakłada się ujednolicenie, doprecyzowanie bądź uzupełnienie przepisów dotyczących wymagań dla tablic rejestracyjnych, w tym: szczegółowych wymagań technicznych dla tablic rejestracyjnych oraz zakresu i sposobu ich badania, wzorów tablic rejestracyjnych, umieszczanych na nich znaków i symboli oraz ich opisu poprzez wprowadzenie zmian sygnalizowanych przez jednostkę certyfikującą tablice rejestracyjne (Instytut Transportu Samochodowego) oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Tablic Rejestracyjnych.

W projekcie doprecyzowano również dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu, którego markę określa się jako „SAM” oraz zestawienie dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, które nie będą wymagały przedłożenia tłumaczenia wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu. Zmiany te związane są z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Przygotowane rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2024 r. zastąpi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 1847 oraz z 2023 r. poz. 1255), które na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, zachowuje moc do dnia wejścia w życie niniejszego projektu rozporządzenia.

Opracowując projekt rozporządzenia wzięto pod uwagę potrzebę zachowania ciągłości procesu rejestracji pojazdów i warunków produkcji tablic rejestracyjnych oraz przepisów wynikających z historii rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Mając na uwadze zmiany ustawowe w projekcie rozporządzenia nie uwzględniono dotychczasowych rozwiązań dotyczących kwestii związanych ze zgłoszeniem nabycia pojazdu, co jest związane z zastąpieniem obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu pojazdu obowiązkiem złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. Regulacje dotyczące rejestracji pojazdów stanowią kontynuację dotychczasowego stanu prawnego. W związku z wprowadzeniem przepisów umożliwiających czasową rejestrację samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych w projekcie nowego rozporządzenia zaproponowano wyróżniającą się kolorystykę dla tymczasowych tablic rejestracyjnych wydawanych dla samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych oraz uzupełniono przepisy o czasowej rejestracji w związku z dodaniem możliwości czasowej rejestracji samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych. Ponadto zmianie uległy przepisy dotyczące dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu, którego markę określa się jako „SAM” oraz dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, które nie będą wymagały przedłożenia tłumaczenia wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu. Informacje o wynikach analiz możliwości osiągnięcia celu projektu za pomocą innych środków. Mając na uwadze zakres zaproponowanej w projekcje regulacji i delegację ministra właściwego do spraw transportu z art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a, c i d Prawa o ruchu drogowym do wydania rozporządzenia osiągnięcie powyższego celu projektu nie jest możliwe za pomocą innych środków niż przedmiotowa zmiana legislacyjna. (jm)