Legislacja

I oto nowy wzór legitymacji instruktora

8 marca 2024

I oto nowy wzór legitymacji instruktora
Przepisy przejściowe regulują, iż legitymacje instruktora oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane. Legitymacje, te nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu. Ponadto legitymacje oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców sporządzone zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych mogą być wydawane do dnia 12 lipca 2024 r. (fot. projekt wzoru) [kliknij]

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny został umieszczony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji [kliknij]. Projekt przesłany do uzgodnień.

Minister Infrastruktury rozwiązując problem regulacji, które uwzględnią zabezpieczenie dokumentów przed fałszerstwem (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (2023.1006, z późn. zm.) przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji. Z datą 12 lipca 2024 r. wszystkie dokumenty publiczne zakwalifikowane do kategorii trzeciej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (2023.2329) muszą być wydawane według wzoru zawartego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, uwzględniającego zabezpieczenia przed fałszerstwem określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (2022.1456).

O czym już pisaliśmy w dacie sporządzenia informacji o pracach legislacyjnych [kliknij]. Dziś znamy już brzmienie proponowanego rozporządzenia i zaproponowane nowe wzory druków: legitymacji instruktora oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców. Nowe wzory ww. dokumentów zostały opracowane we współpracy z Komisją do spraw dokumentów publicznych.

Przepisy przejściowe regulują, iż legitymacje instruktora oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane. Legitymacje, te nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu. Ponadto legitymacje oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców sporządzone zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych mogą być wydawane do dnia 12 lipca 2024 r. (jm)