Legislacja

Od lipca nowy wzór legitymacji

27 lutego 2024

Od lipca nowy wzór legitymacji
(fot. PIXABAY)

Od dnia 12 lipca br. muszą być wydawane nowe legitymacje instruktora nauki jazdy, te muszą być sporządzane na blankiecie zawierającym zabezpieczenie przed fałszerstwem. Resort infrastruktury pracuje nad stosownym znowelizowanym rozporządzeniem zmieniającym wzór stosowanych dokumentów.

Ministerstwo Infrastruktury do Wykazu Prac Legislacyjnych (poz. 32 [kliknij]) dokonało wpisu informującego o pracach nad nowelizacją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji. Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (2023.622, z późn. zm.).

Potrzeba podjęcia prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (2019.1200), wynika z konieczności opracowania nowego wzoru legitymacji instruktora oraz wzoru zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców, które stanowią dokumenty publiczne kategorii trzeciej. Na mocy art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (2023.1006, z późn. zm.) ww. dokumenty od dnia 12 lipca 2024 r. muszą być wydawane na blankiecie zawierającym zabezpieczenia przed fałszerstwem. Nowy wzór legitymacji instruktora oraz wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców zostały opracowane we współpracy z Komisją do spraw dokumentów publicznych, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.

Przewidywany termin publikacji rozporządzenia określono na III kwartał 2024 r. (jm)