Legislacja

Jeszcze jedna nowela

23 sierpnia 2019

Jeszcze jedna nowela
Naszym obowiązkiem jest rejestracja pojazdu niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej, w terminie 30 dni (fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu wczorajszym Rządowe Centrum Legislacji opublikowało ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Wśród ustaw nowelizowanych ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Ustawodawca wyznacza 30 dni na rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu, w tym pojazdu „niebędącego nowym pojazdem”, jeżeli termin nie zostanie dotrzymany sankcje.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- art. 71 ust. 7 do rejestracji w terminie 30 dni zobowiązany jest właściciel pojazdu – niebędącego nowym pojazdem - sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

- w dziale „Kary pieniężne” dokonano wielu zmian m.inn. dodano art. 140mb zobowiązujący właściciela pojazdu sprowadzonego z UE, a który wg art. 71 ust. 7 nie zarejestruje pojazdu w RP lub będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Jak to uzasadniano celem była tu poprawa warunków legalnego obrotu pojazdami i referencyjności danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Nowelizacja ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym obowiązuje z dniem 1 stycznia 2019 r. (jm)