Legislacja

Kary za niezarejestrowanie pojazdu

8 listopada 2019

Kary za niezarejestrowanie pojazdu
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Opublikowano i przekazano do uzgodnień resortowych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Wpisany do Wykazu Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod nr 318. Nowelizacja powstała wobec postulatu strony samorządowej, aby organy rejestrujące pojazdy miały podstawy w przepisach wykonawczych określające kiedy pojazd niebędący pojazdem nowym został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz informację o pośrednich zbywcach ww. pojazdu i dacie jego sprowadzenia w wystawionych przez nich dowodach własności – wyjaśnia resort infrastruktury.

Poszczególne państwa członkowskie posiadają własne, krajowe systemy rejestracji pojazdów i określają odpowiednio do uwarunkowań w danym kraju obowiązek dokumentowania własności pojazdu do rejestracji pojazdu. Jest to zakres wymagań niesharmonizowany przepisami UE. Sharmonizowany jest jedynie wzór dowodu rejestracyjnego co do treści danych obowiązkowych w nim zawartych na podstawie dyrektywy 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów, zaimplementowanej do prawa polskiego.

Nowelizacja została przygotowana w związku z ogłoszeniem, prowadzonej przez Ministerstwo Środowiska, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (2019.1579), która zmieniając ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wprowadza kary pieniężne dla właścicieli pojazdów za:

- niezarejestrowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni pojazdu niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 Pord.),

- niezawiadomienie w terminie 30 dni starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1).

Kary nakładać będzie starosta i będą stanowiły dochód powiatu. Datę obowiązywania autorzy projektu uzasadniają: Wobec tego, że kary pieniężne będą nakładane przez starostę w sytuacji dokonania naruszenia 30-dniowego terminu po 1 stycznia 2020 r., czyli faktycznie od lutego 2020 r. - proponuje się datę wejścia w życie rozporządzenia po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia, ale należy uwzględnić w pracach legislacyjnych nad projektem konieczność ogłoszenia i wejścia w życie przedmiotowej zmiany rozporządzenia możliwie jak najszybciej, najpóźniej w styczniu 2020 r. Jeśli zakończenie procesu legislacyjnego i ogłoszenie rozporządzenia będzie możliwe jednak przed 1 stycznia 2020 r. to ocenia się, że też nie będzie kolizji z przepisami ustawy. Nie ma przeszkody, aby przed 1 stycznia 2020 r. informacja o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej była zapewniana w dokumentach przedkładanych do rejestracji pojazdu. Jednocześnie trzydniowe vacatio legis powinno być wystarczające dla przygotowania przez urzędy nowych wniosków o rejestrację pojazdu. Nowe wnioski o rejestrację pojazdu zmienione w załączniku do projektowanego rozporządzenia będą stosowane od dnia wejścia w życie rozporządzenia i w związku z tym nie przewidziano w projekcie określenia przepisów przejściowych dla wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Projekt zostanie przesłany do konsultacji środowisk reprezentujących organy samorządowe dokonujące czynności w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz do organizacji reprezentującej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży pojazdów niebędących pojazdami nowymi. (jm)