Legislacja

Kolejny wzór nalepki wjazdu do strefy czystego transportu

7 czerwca 2024

Kolejny wzór nalepki wjazdu do strefy czystego transportu
Nowa propozycja wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Źródło Nr wykazu RCL nr 1182 [kliknij]. - W stosunku do obowiązujących przepisów aktualizacji ulegnie wzór nalepki. Przygotowany został nowy, prostszy wzór, co ułatwi wydruk nalepek przez gminy. Do decyzji gminy pozostawia się sposób przygotowania i wydruku nalepki - uzasadniają autorzy projektu i podsumowują: - Oznakowanie pojazdów nalepką ułatwi upoważnionym służbom egzekwowanie przepisów dotyczących stref czystego transportu. Przyczyni się to także do usprawnienia ich funkcjonowania. Wzór nalepki zawiera miejsce do umieszczenia informacji m.in. o rodzaju paliwa oraz roku produkcji pojazdu. Umożliwi to użytkowanie jednej nalepki przy wjeżdżaniu do różnych stref czystego transportu w Polsce, jeśli dana gmina będzie kierować się przy tworzeniu zasad tożsamymi kryteriami, tj. rokiem produkcji oraz rodzajem paliwa

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu (projekt z dnia 5 czerwca 2024 r.). Zgodnie z zarządzeniem ministra w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu (2022.845) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. I przepisy przejściowe - nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu wydane na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1 zachowują ważność nie dłużej niż przez 5 lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Akt wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Autorzy projektu uzasadniają: - Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego, wynikającego z art. 39 ust. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875, z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą o elektromobilności”, zgodnie z którym minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór nalepki, mając na uwadze konieczność łatwej i szybkiej identyfikacji pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. W chwili obecnej rada gminy jest upoważniona (na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o elektromobilności) do ustanowienia strefy czystego transportu na obszarze obejmującym drogi, których zarządcą jest gmina. Przedstawiciele kilku urzędów miast planujących wprowadzenie stref czystego transportu zgłosili zastrzeżenia do obowiązującego wzoru nalepki określonej w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu. Przedstawione uwagi dotyczyły możliwości poligraficznych powszechnie dostępnego sprzętu.

W stosunku do obowiązujących przepisów aktualizacji ulegnie wzór nalepki. Przygotowany został nowy, prostszy wzór, co ułatwi wydruk nalepek przez gminy. Do decyzji gminy pozostawia się sposób przygotowania i wydruku nalepki. Gminy mogą nalepkę przygotować i drukować we własnym zakresie, zlecić jej druk podmiotom zewnętrznym w całości (z drukiem wszystkich informacji zawartych we wzorze) lub tylko w części, tzn. zamówić przygotowanie nalepki z częścią informacji a pozostałe dane, takie jak rodzaj paliwa, rok produkcji pojazdu oraz numer rejestracyjny pojazdu drukować we własnym zakresie, na sprzęcie do drukowania będącym w dyspozycji gminy. Ponadto, propozycja nowelizacji umożliwi przyspieszenie procesu obsługi wniosku o wydanie nalepki, przy jednoczesnym obniżeniu kosztu całej procedury poniżej progu określonego w ustawie o elektromobilności. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 39 ust. 11 ustawy o elektromobilności maksymalna wysokość opłaty za nalepkę wynosi 5 zł. Dzięki tak ustanowionej maksymalnej opłacie za nalepkę dostęp do oznakowania nie będzie problematyczny dla właścicieli bądź posiadaczy pojazdów uprawnionych do wjazdu do stref czystego transportu.

Rada gminy (zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o elektromobilności) posiada kompetencje do ustanawiania wyłączeń podmiotowych i przedmiotowych od zakazu wjazdu do strefy czystego transportu. Wyłączenia podmiotowe mogą dotyczyć np. mieszkańców czy przedsiębiorców mieszkających/mających siedzibę w danej strefie czystego transportu albo parametrów technicznych pojazdów (w przypadku wyłączeń przedmiotowych). Uprawnionymi do wjazdu do strefy czystego transportu są, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o elektromobilności, pojazdy samochodowe: elektryczne, napędzane wodorem, napędzane gazem ziemnym oraz te, które korzystają z wyłączenia na podstawie uchwały rady gminy podjętej zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o elektromobilności. Zatem, pojazdy inne niż elektryczne, napędzane wodorem albo napędzane gazem ziemnym otrzymają nalepkę na podstawie wyłączenia gminnego (art. 39 ust.  4 ustawy o elektromobilności).

Oznakowanie pojazdów nalepką ułatwi upoważnionym służbom egzekwowanie przepisów dotyczących stref czystego transportu. Przyczyni się to także do usprawnienia ich funkcjonowania. Wzór nalepki zawiera miejsce do umieszczenia informacji m.in. o rodzaju paliwa oraz roku produkcji pojazdu. Umożliwi to użytkowanie jednej nalepki przy wjeżdżaniu do różnych stref czystego transportu w Polsce, jeśli dana gmina będzie kierować się przy tworzeniu zasad tożsamymi kryteriami, tj. rokiem produkcji oraz rodzajem paliwa.