Legislacja

Nowe rozporządzenie w sprawie danych ewidencji pojazdów

8 października 2019

Nowe rozporządzenie w sprawie danych ewidencji pojazdów
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. Jak zaplanowano rozporządzenie ma obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 r., równocześnie z tą datą utraci moc rozporządzenie poprzedzające - Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (2019.1274). Projekt rozporządzenia w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów stanowi realizację zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (2019. 870) w zakresie przeciwdziałania zjawisku manipulowania odczytem drogomierza. Właśnie ta ustawa - wchodząca w życie także z dniem 1 stycznia 2020 r. - rozszerzyła zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów o nowe kategorie danych: o wymianie drogomierza, przekazywane przez stacje kontroli pojazdów, - o odczycie drogomierza w czasie kontroli, przekazywane przez organy kontroli ruchu drogowego. W uzasadnieniu czytamy: - Niniejszy projekt, zgodnie z delegacją określoną w art. 80b ust. 2 ustawy, precyzuje szczegółowy zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów uwzględniając w szczególności nowe kategorie danych dotyczące wymiany drogomierza i odczytu drogomierza podczas kontroli drogowej oraz uwzględniając dodatkowe dane techniczne na potrzeby realizacji raportów CO2, a także szczegółowy zakres danych przekazywanych przez poszczególne podmioty zobowiązane. Co do zasady, pozostały zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów na podstawie rozporządzenia z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (2019.1274) pozostawiono w dotychczasowym kształcie. (jm)