Legislacja

Resort zdrowia poprawił rozporządzenie w sprawie badań lekarskich

19 września 2019

Resort zdrowia poprawił rozporządzenie w sprawie badań lekarskich
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji podało do publicznej wiadomości projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Tekst opatrzony datą 12 września br. wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (2019.1659), wydanym na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (2019.341 z późn. zm.), polegające w szczególności na uzupełnieniu odpowiednich regulacji w celu usunięcia problemów interpretacyjnych oraz wątpliwości merytorycznych w zakresie przeprowadzanych badań lekarskich.

Zakres zmian. W związku z powyższym resort zdrowia za zasadne przyjął wprowadzenie następujących zmian:

1) doprecyzowanie procedury postępowania orzeczniczego po upływie określonego okresu adaptacji w przypadku powstania jednooczności lub diplopii, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia;

2) dostosowanie zakresu osób objętych obligatoryjną konsultacją lekarską po 6- miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania znacznej i nagłej utraty możliwości widzenia na jedno oko, o której mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia, zgodnie z dotychczas funkcjonującymi zasadami wynikającymi z wymagań dotyczących wzroku, określonych w załączniku III dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy;

3) przeredagowanie w załączniku nr 2 opisu szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku z uwzględnieniem odpowiednio badania poziomego i pionowego pola widzenia;

4) uzupełnienie w załączniku nr 5 opisu szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie układu sercowo-naczyniowego, zgodnie z dotychczas funkcjonującymi zasadami wynikającymi z wymagań dotyczących chorób układu sercowo-naczyniowego, określonych w załączniku III dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy.

Obowiązywanie. Przewidziano, iż przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie do spraw będących w toku już od dnia ich wejścia w życie, z jednoczesnym zachowaniem ważności wszystkich czynności dokonanych w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego na podstawie przepisów dotychczasowych. Natomiast orzeczenia lekarskie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Uznano potrzebę jak najszybszego rozwiązania istniejących problemów interpretacyjnych i skorelowanie obowiązujących regulacji z zasadami wynikającymi z dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy. Zaproponowano, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt oddziałuje na: kandydatów na kierowców, kierowców, uprawnionych lekarzy.

Projekt skierowano do uzgodnień, w terminie skróconym wobec potrzeby uzupełnienia regulacji w celu usunięcia problemów interpretacyjnych oraz wątpliwości merytorycznych w zakresie przeprowadzanych badań lekarskich. (jm)