Legislacja

Rząd zaakceptował wyższe kary dla piratów drogowych

10 stycznia 2017

Rząd zaakceptował wyższe kary dla piratów drogowych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: Projekt nowelizacji ustawy przewiduje zaostrzenie kar dla piratów drogowych powodujących pod wpływem alkoholu lub narkotyków najgroźniejsze wypadki komunikacyjne, kończące się śmiercią lub ciężkim uszkodzeniem ciała. Kary wobec takich kierowców mają być surowsze i orzekane bez zawieszenia. Proponowane rozwiązania powinny przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach i spadku liczby wypadków. Najważniejsze zmiany:

* Kierowca, który w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego spowodował wypadek, którego skutkiem była śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała, trafi do więzienia na minimum 2 lata. Obecnie jest to co najmniej 9 miesięcy. Kara pozbawienia wolności orzekana będzie bez zawieszenia. W 2015 r. na 112 wyroków skazujących w odniesieniu do tej kategorii sprawców 26 wymierzono w zawieszeniu, w 2014 r. było 38 zawieszeń na 151 wyroków, a w 2013 r. – 93 na 252 wyroki. 

* Ucieczka przed pościgiem Policji (rozumiana jako działanie świadome) będzie uznana za przestępstwo. Grozić za to będzie kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Obecnie czyn taki jest wykroczeniem, za które grozi jedynie grzywna i do 30 dni aresztu.  Ponadto kierowcy, który podjął ucieczkę przed pościgiem Policji, sąd będzie musiał orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W 2015 r. liczba drogowych ucieczek przed Policją wyniosła 2625, a w 2014 r. – 2692.

* Kierowca, który będzie prowadził pojazd pomimo obowiązującego go zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego przez sąd, trafi do więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Obecnie grozi za to kara pozbawienia wolności do 3 lat.

* Kierowca, który prowadził pojazd pomimo wydania wobec niego decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, otrzyma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Aktualnie zakaz taki stosowany jest bardzo rzadko. W 2015 r. spośród prawie 1400 osób skazanych za jazdę bez uprawnień, odebranych administracyjnie, zaledwie wobec 4 orzeczono sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

* Wykroczenia będą przedawniać się po 3 latach od chwili popełnienia czynu, a nie jak obecnie po 2. Wydłużenie okresu jest konieczne ze względu na zbyt dużo spraw, które się przedawniają. W 2015 r. przedawniło się 1039 spraw dotyczących  wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

* Sądy wydające wyroki w sprawach o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym będą musiały być informowane o wszystkich przestępstwach i wykroczeniach kierowców znajdujących się w centralnej ewidencji kierowców oraz w ewidencji kierowców naruszających przepisy drogowe, prowadzonej przez Policję.

Zaproponowano, aby nowelizacja ustawy weszła w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.