Legislacja

Sejmu VIII kadencji uchwalił tzw. korytarz życia i jazdę na suwak

17 października 2019

Sejmu VIII kadencji uchwalił tzw. korytarz życia i jazdę na suwak
Głosowania podczas 86. Posiedzenia Sejmu RP VIII kadencji. Za przyjęciem – ustawy o tzw. korytarzu życia i jeździe na suwak głosowało 415 posłów, 6 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu (fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz)

415 posłów głosowało za, 6 przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. W ten sposób ustawa nowelizująca ustawę – Prawo o ruchu drogowym została uchwalona. Ustawa zostanie przesłana do Senatu, tu na dn. 17-18 bm. zwołano kontynuację 85. posiedzenie Senatu RP IX kadencji. Jeżeli nie zgłoszone zostaną uwagi, ustawa bezpośrednio trafi do podpisu prezydenta. Nowe regulacje dotyczące korytarza ratunkowego tzw. korytarza życia wejdzie w życie 21 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Korytarz ratunkowy tzw. korytarz życia. 16 października br. - ostatniego dnia 86. posiedzenia plenarnego Sejmu RP VIII kadencji posłowie procedowali rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druki nr 3828 i 2834).

Ustawodawca - uzasadniając projekt - podkreślał, że nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu stanowi wykroczenie z art. 97 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.). W przypadku zaś spowodowania takim zachowaniem zagrożenia bezpieczeństwa czyn ten wypełni znamiona wykroczenia z art. 86 § 1 tego Kodeksu. Kraje członkowskie UE, takie jak Austria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niemcy, Rumunia, Słowenia, przyjęły przepisy prawne zobowiązujące kierowców w takich sytuacjach do podejmowania konkretnych działań w celu utworzenia przejezdnego pasa ruchu (popularnie określanego już w latach osiemdziesiątych XX wieku jako „korytarz życia” lub „pas ratunkowy”), a za brak ich przestrzegania (a także utrudnianie oraz niewłaściwe wykorzystywanie lub nadużywanie takiego korytarza) wprowadziły surowe sankcje karne. Pamiętajmy także, iż utworzenie tzw. korytarza życia może przyspieszyć przybycie pojazdów ratunkowych do miejsc zdarzeń drogowych nawet o cztery minuty i zwiększyć tym samym szanse na przeżycie ofiar tych zdarzeń nawet o 40%.

Manewr zmiany pasa ruchu tzw. jazda na suwak. Zachowanie się kierujących pojazdami w przypadku wykonywania manewru zmiany pasa ruchu, kiedy na jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu w jednym kierunku co najmniej jeden z pasów np. kończy się (zanika) zostało ostatecznie doprecyzowane. Tu ustawodawca podkreślał, iż uczestnicząc w ruchu drogowym, kierujący pojazdem wielokrotnie wykonuje manewr zmiany pasa ruchu – albo z własnej woli, albo jest do tego zmuszony przez uwarunkowania ruchu panujące na drodze. Ze względu na to, iż manewr wykonywany jest w różnych warunkach panujących na drodze, tj. w ruchu o różnym natężeniu, w przypadku gdy jest ono duże, zawsze będzie istniało odpowiednio duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Stąd też odpowiedzialne i racjonalne zachowanie kierowców poruszających się pasem ruchu, który np. kończy się (zanika), odgrywa ogromną rolę. Większość krajów UE, tj. Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Włochy - podobnie jak i Polska, nie uregulowało tej kwestii w ogóle w swoim ustawodawstwie, natomiast Dania, Szwecja, Węgry i Wielka Brytania - nie dokonały tego w sposób kompleksowy, prawdopodobnie zakładając, że użytkownicy dróg znają zasady ruchu drogowego i zachowują zdrowy rozsądek w takich sytuacjach, oraz ograniczając się wyłącznie do działań promujących właściwe zachowanie w przestrzeni publicznej. W Polsce art. 22 ust. 4 PoRD w związku z ust. 1 i 5 reguluje sposób wykonywania manewru zmiany pasa ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Przepis ten obowiązuje w - niemalże niezmienionej formie - od 1998 r. Naruszenie zasad regulujących zmianę pasa ruchu stanowi wykroczenie z art. 97 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń. W przypadku zaś spowodowania takim zachowaniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego czyn ten wypełni znamiona wykroczenia z art. 86 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, a w przypadku utrudniania ruchu - z art. 90 tego Kodeksu.

W związku z wydłużonym procesem legislacyjnym regulacje dotyczące tzw. korytarza życia i jazdy na suwak nie będą obowiązywały z dniem 1 listopada i odpowiednio 60 dni po publikacji - jak to pierwotnie zakładano lecz - zgodnie z poprawką Komisji Infrastruktury - 21 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. (jm)