Legislacja

Wysepki drogowe czy bezpieczne?

9 września 2019

Wysepki drogowe czy bezpieczne?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do ministra infrastruktury zaadresowane zostało zapytanie poselskie w sprawie wysepek na drogach. Czy Ministerstwo Infrastruktury ma w planach zmianę przepisów i określenie takich warunków technicznych dla wysepek drogowych, aby ich konstrukcja nie stanowiła zagrożenia w ruchu? - zostaje postawione pytanie.

Obowiązujące regulacje prawne dot. wysepek drogowych. W rozdziale 13 pt. Skrzyżowania i zjazdy w § 76 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst pierwotny 1999.43.430 tekst jednolity 2016.124) czytamy: „Wyspa kanalizująca ruch wyodrębniona z jezdni powinna wyraźnie różnić się od jezdni, a umieszczone na niej urządzenia lub zieleń nie powinny ograniczać wymaganego pola widoczności”. W tym samym rozporządzeniu znajdujemy pozostałe określenia warunków technicznych, jakie powinna spełniać wysepka drogowa. Rodzajów tych ostatnich jest wiele. W przywołanym zapytaniu zapisano: - W przypadku niektórych krawędź wysepki jest łagodna i stopniowo zwiększa swoją wysokość. W innych przypadkach mamy jednakże do czynienia z niewielkimi wysepkami o wysokich krawędziach. Wraz z upływem czasu i zużyciem oraz zabrudzeniem materiału, z którego jest wykonana, wysepka może przestać wyraźnie różnić się od jezdni. Problem pojawia się w momencie, gdy na skutek awarii lub zniszczenia ze wspomnianej wysepki znika tzw. słupek przeszkodowy z umieszczonym na nim znakiem C-9 „nakaz jazdy z prawej strony znaku”. W sytuacji takiej w warunkach ograniczonej widoczności wysepka taka staje się całkowicie niewidoczna i sprowadza bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników pojazdów w przypadku najechania na nią.

Oczekiwane zmiany. Postulowana zmiana prawa uzasadniana jest faktem, iż mogą stanowić zagrożenie w ruchu drogowym. Eksperci oceniają, iż wysepki to temat niezwykle skomplikowany. Tu szczególnie mają na myśli stosowane – bardzo różnorodne - zasady ich oznaczania, prawidłowego oznaczania. A co za tym idzie mogą stwarzać sytuacje niebezpieczne. Przypomnijmy, iż przykłady oznaczeń znajdujemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (2003.220.2181).

Czy resort uzna braki w rozporządzeniach, czy może drogowcy będą musieli podnieść, ale poziom swojej wiedzy prawnej? (jm)

Ź r ó d ł a

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst pierwotny1999.43.430 tekst jednolity 2016.124)

§ 76. 1. Wyspa kanalizująca ruch na skrzyżowaniu powinna mieć:

1) kształt dostosowany do torów ruchu pojazdów;

2) wymiary dostosowane do funkcji przez nią pełnionych, a w szczególności jej szerokość w miejscu wyznaczonej strefy oczekiwania pieszych nie powinna być mniejsza niż 2,0 m.

2. Krawędzie wyspy wyodrębnionej z jezdni powinny być wyniesione ponad powierzchnię jezdni na wysokość nie mniejszą niż 6 cm z wyłączeniem tej części wyspy, na której wyznaczono przejście dla pieszych lub przejazd dla rowerzystów.

3. Wyspa kanalizująca ruch wyodrębniona z jezdni powinna wyraźnie różnić się od jezdni, a umieszczone na niej urządzenia lub zieleń nie powinny ograniczać wymaganego pola widoczności.

4. Urządzenia organizacji ruchu umieszczone na wyspie powinny być odsunięte od krawędzi pasa ruchu na odległość określoną w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

5. Wyspa kanalizująca ruch niewyodrębniona z jezdni powinna być wyłączona z ruchu i wyznaczona zgodnie z przepisami w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (2003.220.2181).

(jm)