News tygodnia

BRD: reforma struktur rozpoczęta

16 sierpnia 2016

736f2ac110686753f95e8928e0d0b3624480b85f

(544-62 fot. Grupa IMAGE)

O potrzebie zreformowania struktur zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego mówi się wiele i od dawna. Mamy już potwierdzenie stanowiska resortu transportu w tej sprawie. Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w imieniu ministra wypowiedział się właśnie w tej sprawie. Odpowiadając na interpelację w sprawie przygotowania projektu zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie stworzenia podstaw prawnych do powoływania powiatowych, gminnych i miejskich rad bezpieczeństwa ruchu drogowego poinformował, iż w resorcie podjęte zostały prace zmierzające do zreformowania struktur zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, które obejmują m.in.: tryb powoływania członków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KR BRD); rozszerzenie stałego składu KR BRD o przedstawicieli ministerstw: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia oraz Cyfryzacji, a także przedstawicieli GITD, żandarmerii wojskowej, lotniczego pogotowia ratunkowego i PKP PLK S.A; utworzenie ścisłego Prezydium KR BRD, w celu usprawnienia struktur funkcjonowania Rady; rozszerzenie składu KR BRD o członków o charakterze doradczym – przedstawicieli Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, PZMot, IBDiM, ITS, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Państwowego Instytutu Higieny; jednoznaczne wskazanie zastępstwa do kierowania pracami, zarówno Krajowej Rady BRD, jak i Wojewódzkiej Rady BRD, w przypadku nieobecności ich przewodniczących; utworzenie dedykowanego BRD instrumentu finansowego, wspierającego działania projektowe na rzecz poprawy BRD na szczeblu krajowym i regionalnym.

Jednocześnie informuję - czytamy dalej - że aktualnie w resorcie nie są prowadzone prace nad zmianą ustawy - Prawo o ruchu drogowym, zmierzające do powołania powiatowych, gminnych i miejskich rad bezpieczeństwa ruchu drogowego, ponieważ w ocenie resortu ich powołanie spowodowałoby znaczne rozdrobnienie struktur zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, a tym samym utrudniony kontakt z poszczególnymi jednostkami, a w konsekwencji także brak możliwości prowadzenia skutecznych działań podejmowanych ze szczebla centralnego. Należy przy tym nadmieniać, że obowiązujące przepisy przywołanej wyżej ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. nie eliminują możliwości włączenia się do prac Wojewódzkich Rad BRD przedstawicieli powiatów, gmin oraz miast, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa ruchu na polskich drogach.

Z ostatniej chwili: w ostatnich tj. z datą 10 sierpnia br. opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego (powołanego w 2015 r.) natomiast w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa opublikowane zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy – to ostatnie obowiązuje z dniem 5 sierpnia br.

Źródła Sejm RP – INTERPELACJA nr 5085 PRAWO DROGOWE @ NEWS – 4.8.2016. „Minister powołał zespół doradczy ds. szkolenia oraz egzaminowania” PRAWO DROGOE@NEWS – 10.8.2016: „Bezpieczeństwo transportu i ruchu drogowego bez pełnomocnika”