News tygodnia

Policjant z terminalem płatniczym - Sejm uchwalił

10 lipca 2017

Policjant z terminalem płatniczym - Sejm uchwalił
(fot. Krzysztof Białoskórski)

Drugiego dnia obrad 45. posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli nowelizację Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Przy głosujących 437 posłach, 427 oddało głosy „za”, 9 - przeciw, 1 wstrzymał się i nie głosowało 23 - w sprawie Sprawozdania Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zgodnie z zapisami ustawy grzywnę nałożoną w drodze mandatu karnego będzie można uiścić także w formie bezgotówkowej, przy użyciu karty płatniczej. Funkcjonariusze posiadający terminale płatnicze będą mieli obowiązek informowania o takiej możliwości osoby ukarane mandatami. MSWiA uzasadniało, iż zmiany te „w istotny sposób” zwiększą tzw. ściągalność mandatów. Wybór formy płatności za mandat pozostanie w dyspozycji osoby ukaranej. W przypadku wyboru płatności kartą, przyjmujący mandat poniesie koszty opłat bankowych. Terminale zostaną dostarczone Policji bezpłatnie, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Krajową Izbą Rozliczeniową. Docelowo w terminale zostanie wyposażonych około 60 tyś. Policjantów i ok. 700 inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

I tak w ustawie Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w art. 98 po § 3 dodano § 3a-3c w brzmieniu:

„§ 3a. Grzywna nałożona mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, może być uiszczona w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, o ile funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji rozliczeń. Grzywnę uważa się za uiszczoną z chwilą potwierdzenia dokonania płatności uzyskanego z urządzenia do autoryzacji rozliczeń.

§ 3b. W przypadku uiszczenia grzywny w formie, o której mowa w § 3a, koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy ponosi ukarany.

§ 3c. Funkcjonariusz informuje ukaranego o możliwości uiszczenia grzywny w formie, o której mowa w § 3a, oraz treści § 3b.”.

Uchwalona nowela została skierowana do Senatu. (jm)