News tygodnia

Ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem do ubiegania się o prawo jazdy kat. C! To przełom!

8 marca 2018

Ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem do ubiegania się o prawo jazdy kat. C! To przełom!
Sejm RP - 172 posiedzenie Komisji Infrastruktury (retransmisja-kliknij)

6 marca 2018 r. odbyło się 172. posiedzenie Komisji Infrastruktury. Rozpatrzono - przedstawione przez posła Jerzego Paula - sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2090). Wyjaśnijmy - projekt dotyczy jednoznacznego przesądzenia, czy niepełnosprawność w zakresie całkowitego lub częściowego ubytku słuchu nie może być uznana za przeciwwskazanie zdrowotne do ubiegania się o prawo jazdy kategorii D1 albo D. Projekt wpłynął do sejmu 6 grudnia 2017 r., wówczas też został skierowany do I czytania w Komisji Infrastruktury, to odbyło się 9 stycznia 2018. Powołano podkomisję i to właśnie z jej sprawozdaniem zapoznali się posłowie. Nowy kształt projektu przygotowano w oparciu o szerokie konsultacje. Zaproponowano zmianę umożliwiającą kierowcom głuchym - z doświadczeniem 2 lat posiadania prawa jazdy kat. B - przystąpienie do kursu i egzaminu na pojazdy kat. C. Nadto wprowadzony został zapis, że osoby głuche przystępujące do egzaminu a korzystające z tłumacza języka migowego, aby koszt został przeniesiony na WORD. Inaczej, gdy kandydat na kierowcę przyjedzie z własnym tłumaczem. - Pokonujemy kolejną barierę ograniczającą osoby niepełnosprawne. Prawo unijne jest zróżnicowane w tym zakresie, ale w Polsce dotychczas w ogóle, jeżeli ktoś nie słyszał to nie ma możliwości ubiegania się o prawo jazdy na ciężarówkę. Natomiast po polskich drogach już jeżdżą kierowcy ciężarówek niesłyszący, którzy uzyskali prawo jazdy w innych krajach europejskich np. w Szwecji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Są to też Polacy, którzy właśnie tam uzyskali takie prawo jazdy. Dlatego uważamy, że nie ma powodu, aby tym ludziom nie umożliwiać przystąpienia do kursu i egzaminu na równych zasadach z innymi. Zatem to nie oznacza, że te osoby będą miały jakieś preferencje. To będzie przede wszystkim oznaczać, że tym osobom nie będzie zabronione ubiegać się o pracę w tym zawodzie. Zatem przyjmując tę ustawę dokonujemy kolejnego, ważnego przełomu w podmiotowym traktowaniu osób niepełnosprawnych w Polsce - mówił poseł Sławomir Jan Piechota. Całość projektu ustawy w brzmieniu wypracowanym przez Komisję przyjęto bez uwag. Do drugiego czytania projektu ustawy został zaproponowany m.in. uzupełniony zapis: „1) w art. 3 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Całkowity lub częściowy ubytek słuchu nie jest przeciwskazaniem zdrowotnym do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami ani przesłanką do jego cofnięcia - z wyjątkiem:

1) uzyskania prawa jazdy kategorii D1 lub D;

2) uzyskania prawa jazdy kategorii C1 lub C przez osobę, która nie posiada prawa jazdy kategorii B albo posiada je przez okres krótszy niż 2 lata;

3) cofnięcia uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C1 osobie, która w wyniku nagłego zdarzenia utraciła słuch w stopniu uniemożliwiającym jej rozumienie mowy z odległości jednego metra, w tym przy zastosowaniu aparatów słuchowych lub implantów słuchowych - przez okres roku od tego zdarzenia.”. Planowane wejście ustawy z dniem 1 października 2018 r. (jm)