Ogłoszenia

ePD – egzamin po zmianach oraz inne akty (rzeczywiste też ujednolicone)

1 października 2021

ePD – egzamin po zmianach oraz inne akty (rzeczywiste też ujednolicone)
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Z 5 i 6 września br. w życie weszła nowelizacja rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Dziś udostępniamy tekst ujednolicony aktu - szukajcie w zbiorze ePD (ePrawoDrogowe - [kliknij]).

W znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (2021.1427), które kilkakrotnie omawialiśmy na łamach PD@N dodano przepis określający w jaki sposób powinien być przeprowadzony teoretyczny egzamin na prawo jazdy osoby z dysleksją. W § 18 w ustępie 4 zapisano: W przypadku osoby z udokumentowaną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej dysleksją dopuszcza się przygotowanie dla tej osoby przez ośrodek egzaminowania indywidualnego egzaminu w zakresie części teoretycznej, w którym uczestniczyć będzie egzaminator prowadzący egzamin oraz inny egzaminator wyznaczony przez egzaminatora nadzorującego. Egzaminator wyznaczony przez egzaminatora nadzorującego czyta osobie egzaminowanej treść pytań i odpowiedzi wyświetlane na monitorze komputera. Pozostałe zasady przeprowadzania tego egzaminu nie ulegają zmianie. Tekst ujednolicony rozporządzenia dostępny w zbiorze aktów prawnych ePD wg stanu prawnego na dzień 6 września br. Ponadto w zbiorze umieszczono następujące akty prawne:

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (2021.1604);

* Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego (2021.1521);

* Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu (2021.1522);

* Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (2021.1491);

* Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej (2021.1490);

* Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (2021.1483).