Ogłoszenia

Kwarantanna dla podróżujących (wszystkimi środkami transportu oraz pieszych)

30 marca 2021

Kwarantanna dla podróżujących (wszystkimi środkami transportu oraz pieszych)
(fot. archiwum Grupy IMAGE)

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 574 opublikowano kolejne rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2021.512 i 546). Nowe przepisy dotyczą obowiązkowej kontroli na granicach oraz zmienionych (ujednoliconych) zasad kwarantanny dla podróżujących każdego rodzaju transportem, którym się przemieszczają oraz pieszych. Z kwarantanny zwalnia szczepionka.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w nowy sposób reguluje kwestie obowiązującej przybywających do Polski kwarantannie (2021.574 [kliknij]). Na naszych granicach będących wewnętrznymi granicami Unii Europejskiej będą prowadzone kontrole sanitarne. Nowe przepisy dotyczą także obowiązkowej kwarantanny. I tak wszyscy podróżujących do Polski - każdego rodzaju transportem, wszystkimi środkami transportu: transport zbiorowy i indywidulany - objęci zostają obowiązkową kwarantanną. Przybywających ze strefy Schengen z tego obowiązku zwolni m.in. negatywy test na obecność koronawirusa (PCR lub antygenowy). Nie może być on starszy niż wykonany 48 godzin wcześniej. Wynik testu w języku polskim lub angielskim. Jeśli podróżny przed wyjściem do strefy ogólnodostępnej nie ma ze sobą negatywnego wyniku testu, jest obowiązany podać funkcjonariuszowi dane niezbędne do nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny, czyli m.in. adres zamieszkania lub miejsca pobytu, w którym podróżny odbędzie kwarantannę oraz numer telefonu kontaktowego. Inaczej w kwestii przekraczających zewnętrzna granice UE - ich test wykonany w kraju z którego przybywają nie zwalnia. Jednak każdy z przyjezdnych, zarówno ze strefy Schengen, jak i spoza niej, może wykonać test w Polsce i przy negatywnym wyniku będzie zwalniany z kwarantanny. Osoby przekraczające granicę państwową samolotem mogą wykonać test w kierunku COVID-19 jeszcze przed kontrolą Straży Granicznej.

Oto brzmienie par. 2 ust. 20 i 21 i part. 3 ust. 3a i 3b „20. Osoba przekraczająca morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej regularnym połączeniem promowym oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź pieszo, w celu innym niż określony w ust. 19, jest obowiązana posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji wynik tego te-stu w języku polskim albo w języku angielskim.”(…) „20a. Osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970), jest obowiązana posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej wynik tego testu w języku polskim albo w języku angielskim.” (…)„3a. Okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny, o którym mowa w § 2 ust. 2, 18, 19 i 21b, ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez osobę przekraczającą granicę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przekroczeniu tej granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1. 3b. Testy diagnostyczne, o których mowa w ust. 3a, nie są finansowane ze środków publicznych.”.

Z obowiązku izolacji po wjeździe do Polski zwolnieni są ozdrowieńcy, którzy zakończyli izolację nie później niż 6 miesięcy przed przekroczeniem granicy, a także - osoby zaszczepione przeciw COVID-19 (dwiema dawkami w przypadku preparatów dwu dawkowych). Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Przepisy obowiązują dniem dzisiejszym - 30. marca br. (jm)

Słowa kluczowe granica koronawirus Premier RP