Legislacja

Proceder montażu zużytych części samochodowych

30 marca 2021

Proceder montażu zużytych części samochodowych
Poseł Mirosław Suchoń podniósł kwestię procederu montowania w pojazdach części skierowanych do recyklingu. Zwraca uwagę, iż polskie prawo przewiduje zakaz ponownego montażu, ale nie ustanawia zakazu obrotu nimi (fot. screen)

Posłowie Mirosław Suchoń oraz Witold Zembaczyński skierowali do ministra infrastruktury pytania - w niezwykle ważnej dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale tez dla naszego środowiska - w kwestii braku w polskim prawie zakazu ponownego montażu niektórych części wymontowanych z pojazdu. Proceder trwa. Poniżej stanowisko resortu infrastruktury.

Interpelacja poselska. Posłowie Mirosław Suchoń oraz Witold Zembaczyński wystąpili do ministra infrastruktury z interpelacją (interpelacja nr 20315 – [kliknij]) w sprawie ponownego montażu zużytych części samochodowych i wpływu tego procederu na bezpieczeństwo. Proceder ten z oczywistych względów zagraża negatywnie na brd oraz negatywnie wpływa na środowisko – apelują. - Zwróciła się do mnie grupa obywateli z prośbą o wyjaśnienie kwestii prawnego użytkowania części pochodzących z demontażu w samochodach poruszających się po polskich drogach. Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym polskie prawo przewiduje zakaz ponownego montażu niektórych części uprzednio wymontowanych z pojazdów. Wykaz tych części został określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko (Dz. U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1666). Wykaz części został opracowany w oparciu o dane dotyczące ich technicznego zużycia, a co z tym jest związane - wpływu na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż obecnie obowiązujące uregulowania przewidują jedynie zakaz ponownego montażu wymienionych w rozporządzeniu części, ale nie ustanawiają zakazu obrotu nimi. Z tego powodu istnieje „szara strefa” obrotu tymi częściami i ponownego ich użycia – uzasadniali swoją interpelację posłowie. Pytają m.inn.: Jakie obowiązki dotyczące bezpieczeństwa produktu spoczywają na przedsiębiorcy wprowadzającym używane części samochodowe do obrotu? Który organ administracji publicznej jest odpowiedzialny za kontrole używanych części wprowadzonych do obrotu? W jakim zakresie jest on uprawniony do kontroli tych części? Kto ponosi odpowiedzialność za montaż używanych części w ww. rozporządzeniu i za skutki takiego montażu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego? Jakie środki regulacyjne i pozaregulacyjne zostały podjęte w celu ograniczenia ponownego montażu części wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia?

Odpowiedź resortu infrastruktury. W imieniu resortu infrastruktury odpowiedzi udzielił Rafał Weber [kliknij] przedstawiając: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko (Dz. U. poz. 1666) zostało przygotowane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw środowiska i wydane jako konsekwencja implementacji do prawa polskiego art. 7 ust. 1 dyrektywy 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zgodnie z tym przepisem: „Państwa Członkowskie podejmą niezbędne środki w celu zachęcenia do ponownego używania części, które nadają się do ponownego użycia, do odzyskiwania części, które nie mogą być ponownie użyte oraz do przyznawania preferencji recyklingowi, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla środowiska, bez naruszania wymagań dotyczących bezpieczeństwa pojazdów oraz wymogów ochrony środowiska, szczególnie związanych z emisją do atmosfery oraz hałasem”. Mając na uwadze, iż dyrektywa 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji jest implementowana do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056), kwestie dotyczące ograniczenia obrotu częściami samochodowymi pochodzącymi z demontażu powinny być uregulowane w ramach tej ustawy, a minister właściwy do spraw transportu nie jest właściwy w odniesieniu do tego aktu prawnego.

Jak poinformował naszą redakcję poseł Mirosław Suchoń interpelacja zostanie skierowana - przez jej autorów - do właściwego resortu. (jm)