Ogłoszenia

Używaj tekstów ujednoliconych

1 sierpnia 2018

Używaj tekstów ujednoliconych
ePD (ePrawoDrogowe) [kliknij]

Udostępniliśmy właśnie kolejną aktualizacje elektronicznego zbioru aktów prawnych pn. ePD (elektronicznePrawoDrogowe). W lipcu br. dokonaliśmy ujednolicenia ustaw i rozporządzeń, opublikowaliśmy teksty rzeczywiste oraz projekty:

zmiany obowiązujące z 3.7.2018:

- ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami;

- ustawa o kierujących pojazdami

zmiany obowiązujące z 6.7.2018:

- obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

zmiany obowiązujące z 9.7.2018:

- ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- ustawa Kodeks karny;

zmiany obowiązujące z 11.7.2018:

- wyrok TK z dnia 4 lipca 2018 r.;

zmiany obowiązujące z 13.7.2018:

- ustawa o dozorze technicznym;

- ustawa o ochronie danych osobowych (RODO);

- Kodeks wykroczeń;

- ustawa – Prawo o ruchu drogowym;

- ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

zmiany obowiązujące z 18.7.2018:

- obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym;

- ustawa o ochronie danych osobowych;

zmiany obowiązujące z 19.7.2018:

- ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw;

- ustawa Prawo o miarach;

- ustawa o kierujących pojazdami;

zmiany obowiązujące z 20.7.2018:

- ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw;

- obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne;

- ustawa o samorządzie powiatowym;

zmiany obowiązujące z 21.7.2018:

- rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym;

- rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego;

zmiany obowiązujące z 22.7.2018:

- rozporządzenie w sprawie kierowania

zmiany obowiązujące z 28.7.2018:

- ustawy o drogach publicznych;

- ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- ustawy o dozorze technicznym;

- ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

i inne.

Słowa kluczowe epd Grupa IMAGE