Legislacja

Bezpieczne stacje ładowania

2 sierpnia 2018

Bezpieczne stacje ładowania
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Energii przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Według Europejskiego Obserwatorium Paliw Alternatywnych w Polsce działa obecnie 306 punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Projektodawcy uzasadniają: - Z uwagi na fakt, iż rynek pojazdów elektrycznych w Polsce jest w początkowej fazie rozwoju, aktualnie w Polsce brak jest przepisów dedykowanych stacjom ładowania i punktom ładowania stanowiącym element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. W chwili obecnej nie funkcjonują w prawodawstwie polskim szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy czy też modernizacji stacji ładowania czy też punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Nie ma także określonych szczegółowych wymagań technicznych jakie muszą spełniać ogólnodostępne stacje ładowania oraz punkty ładowania stanowiące element infrastruktury drogowego transportu publicznego w zakresie dotyczącym gniazd wyjściowych i złączy pojazdowych. Ponadto, stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego nie podlegają badaniom technicznym wykonywanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Mając na uwadze powyższe, zaistniała potrzeba opracowania projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w celu uregulowania zasad funkcjonowania infrastruktury służącej do ładowania.

Akt znajduje swoją podstawę - jest aktem wykonawczym - ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Określa on: szczegółowe wymagania techniczne, inne niż w zakresie wymiany akumulatorów służących do napędu pojazdów, dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego; szczegółowe wymagania techniczne, inne niż w zakresie wymiany akumulatorów służących do napędu pojazdów, jakie muszą spełniać ogólnodostępne stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w zakresie dotyczącym gniazd wyjściowych lub złączy pojazdowych; rodzaje badań, jakim podlegają stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, oraz sposób i terminy przeprowadzania tych badań przez Urząd Dozoru Technicznego; dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie badań; wysokość opłaty za: wydawanie przez Prezesa UDT opinii, przeprowadzanie przez UDT badań technicznych.

Ministerstwo Energii przygotowany projekt skierowało w dniu 19 lipca do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Celem nowych przepisów jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji urządzeń służących doładowania przez użytkowników oraz osoby serwisujące urządzenia. (jm)