Ogłoszenia

Wiedza i świadomość prawna. EPD - narzędzie wyjątkowe

22 sierpnia 2022

Wiedza i świadomość prawna. EPD - narzędzie wyjątkowe
W elektronicznym PRAWIE DROGOWYM (ePD) redakcja udostępnia ponad 4 tys. aktów rzeczywistych (obowiązujących i archiwalnych), tekstów jednolitych, ujednolicanych oraz projektów [kliknij] (grafika GRUPA IMAGE)

Przed nami ważne zmiany w przepisach regulujących ruch drogowy. Od 17 września br. zacznie obowiązywać nowa tabela naruszeń przepisów wpisywanych do ewidencji oraz liczba tzw. punktów karnych. Ustawodawca już uchwalił zmiany Kodeksu drogowego w tym szeroki zakres zmian w definicjach - ta ustawa czeka tylko na publikację. Zapowiedziano także kolejne zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym; o kierujących pojazdami; o transporcie drogowym czy o przewozie towarów niebezpiecznych - projekty w trakcie konsultacji itd. Czy śledzimy proces legislacyjny?

Przepisów prawa o ruchu drogowym mamy coraz więcej. Dla porównania podamy ilości opublikowanych w Dziennikach Ustaw w kolejnych dekadach: 2021 - 2507; 2011 - 1778; 2001 - 1866; 1991 - 561; 1981 - 191. W bieżącym roku będzie ich jeszcze więcej. Według stanu na dzień dzisiejszy - 22 sierpnia 2022 r. - już opublikowano 1751 aktów; w roku ubiegłym taką samą liczbę odnotowano ponad miesiąc później, bo 28 września 2021, a jeszcze wcześniej - w 2020 r. - 9 października. Czyli wykazaliśmy, iż przepisów otrzymujemy coraz więcej. Nie jest to łatwa krzyżówka, albowiem zmiany wprowadzane są zaskakująco różnymi nowelami. Zmiany często nie są też oczywiste. Brak interpretacji.

W tym gąszczu gubią się nawet profesjonalni nauczyciele - instruktorzy, a jak są edukowani kierowcy? Pozostawmy to pytanie bez komentarza. Ustalmy, że informacja prawna jest niezbędna, aby nasz poziom wiedzy i świadomości prawnej przekładał się np. na bezpieczeństwo na drogach. Tu nieznajomość prawa powoduje wiele zagrożeń, w tym tych najtragiczniejszych.

Apelujemy więc - korzystajmy z dostępnych narzędzi do tej edukacji. Jednym z nich jest elektroniczne PRAWO DROGOWE - zbiór nowelizowanych aktów rzeczywistych, jednolitych, ujednoliconych i projektowanych [kliknij].

W przygotowanej według stanu prawnego na dzień 21 sierpnia br. aktualizacji dostępne są m.inn.

- projekty:

* Projekt z dnia 18 sierpnia 2022 r. USTAWA o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która zmienia także ustawy: o kierujących pojazdami; o transporcie drogowym; o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych i o przewozie towarów niebezpiecznych;

* Projekt z 10.8.2022 - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego – obowiązuje z dniem 17.9.2022 r.;

- tekst oczekujący na publikację:

* Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw;

- tekst jednolity:

* Obowiązujący od 12 sierpnia br. tekst jednolity ustawy o drogach publicznych;

* Ogłoszony 5 sierpnia br. tekst jednolity rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych;

- teksty ujednolicone:

* Kodeks wykroczeń;

* Kodeks karny;

* Kodeks pracy;

* Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

* Ustawa o drogach publicznych;

- teksty rzeczywiste:

* Obwieszczenie w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców;

* Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym;

* Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023;

itd. itd.

Zachęcamy do korzystania z aktualizowanej elektronicznie bazy aktów prawnych pt. ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE wydawanej przez oficynę Grupa IMAGE. W ePD redakcja udostępnia ponad 4 tys. aktów rzeczywistych (obowiązujących i archiwalnych), tekstów jednolitych, ujednolicanych oraz projektów. Usystematyzowane w sposób prosty. Dostępne są wyszukiwarki do minimum ułatwiający poszukiwania. Akty w formacie tekstowym oraz pdf-ach [kliknij].