Przegląd prasy

Coroczne spotkanie warszawskiego środowiska szkoleniowego

8 grudnia 2017

Coroczne spotkanie warszawskiego środowiska szkoleniowego
Robert Domagała, prawnik, audytor, przedstawiciel Grupy IMAGE mówił o praktycznych sposobach ochrony danych osobowych (kliknij). Warszawa 6.12.2017, Urząd Dzielnicy Praga Południe

W dniu 6 grudnia 2017 r. w stołecznym Urzędzie Dzielnicy Praga Południe odbyło się coroczne spotkanie właścicieli OSK i instruktorów z Warszawy. Organizatorem było Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, a inspiratorem Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyło 70 osób. Do udziału w spotkaniu zaproszono: Marię Wrona-Żółtowską, zastępcę dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy; Tomasza Piętkę i Marcina Kichlera, głównych specjalistów w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa; Adama Klejnę z Wydziału np. Nadzoru, Skarg i Analiz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie; Roberta Domagałę prawnika, audytora, przedstawiciela wydawnictwa Grupa IMAGE; Ewę Kowalewską, naczelnika Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień w BaiSO Urzędu m. st. Warszawy.

Spotkanie otworzyła Maria Wrona-Żółtowska, zastępca dyrektora BaiSO m.st. Warszawy, prowadził je Jan Szumiał, prezes Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie.

Ewa Kowalewska, naczelnik Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień w BaiSO Urzędu m.st. Warszawy, omówiła wyniki kontroli przeprowadzonych w mijającym roku w ośrodkach szkolenia kierowców. Przypominała o konieczności terminowego składania dokumentów wymaganych w związku prowadzeniem działalności i pracy w charakterze  instruktora nauki jazdy, zwracała uwagę na obowiązek właściwego oznakowania pojazdów nauki jazdy. Omówiła zmiany w przepisach, a dotyczące sposobu przeprowadzania kontroli ośrodków.

W dalszej części zebrania Adam Klejna zaprezentował i analizował statystyki dotyczące tzw. zdawalności w stołecznym ośrodku egzaminowania. Wskazał na tendencję zwyżkową odczuwalną w mijającym roku. Omawiając problemy występujące w trakcie części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy wskazywał m.inn. na często występujące nieporozumienia podczas zmiany kierunku na jazdy na skrzyżowaniach z dwoma lub więcej pasami ruchu do jazdy w lewo. To interesująca wskazówka dla obecnych na sali wykładowców i instruktorów.

Kolejny mówca, Robert Domagała - prawnik, audytor – zapoznał zebranych z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych w tym m.in. osób szkolonych. Mówił o współpracy ośrodków szkolenia z urzędami i innymi instytucjami właśnie w zakresie baz danych osobowych. Omówił najbardziej istotne elementy ochrony danych osobowych w świetle zmieniających się z rokiem 2018 przepisów. Wskazywał i doradzał, podjęcie stosownych działań jak np. przekazanie pracownikom ośrodków właściwych uprawnień, właściwych właśnie w kontekście mających nastąpić zmian w prawie. Nie mógł pominąć także konsekwencji grożących w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów.

Tomasz Piętka oraz Marcin Kichler z Departamentu Transportu Drogowego MIB omówili stan prac nad projektowanymi zmianami w ustawie o kierujących pojazdami, a dotyczących procesów szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz zmian w przepisach dotyczących nadzoru i kontroli ośrodków szkolenia kierowców. Wyjaśniali już obowiązujące znowelizowane przepisy dotyczące kontroli oraz uzasadniali rozszerzenie ich zakresu i rodzajów. Odnieśli się także do proponowanych zmian w przepisach odnośnie definicji „ stanu wyższej konieczności”, w sytuacji uzasadnionego, przekroczenia dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o 50 km/godz. Mówiono też o propozycji zmian dotyczących ubiegania się o wyższe kategorie prawa jazdy przez osoby głuchonieme. Przedstawiciele resortu zaznaczali, iż analizowane propozycje nie są równoznaczne z wprowadzeniem tych zmian, oczywistym jest, iż te w zakresie zmian ustaw podejmą parlamentarzyści.

Jan Szumiał, prezes SOSK w Warszawie w swoim wystąpieniu poruszył zagadnienie problemów technicznych występujących w pojazdach szkoleniowych marki HYUNDAI I 20 oraz związanej z tym opinii wyrażonej przez Dyrektora Zarządzającego Hyundai Motor Poland.

Opr. Jan Szumiał