Przegląd prasy

Generalny Pomiar Ruchu 2020

30 lipca 2019

Generalny Pomiar Ruchu 2020
(fot. mat. prasowe – GDDKiA)

Od 1965 roku, w okresach 5-letnich, na drogach krajowych prowadzone są generalne pomiary ruchu. Ostatni tego typu pomiar odbył się w 2015 roku, a kolejny będzie realizowany w przyszłym roku. GDDKiA już teraz przygotowuje się do przeprowadzenia pomiaru. Obecnie trwają przetargi na wybór wykonawcy odpowiedzialnego za nadzór nad pomiarem i opracowanie jego wyników oraz na wybór wykonawców pomiarów w oddziałach - ogłoszenia publikowane są sukcesywnie. Przyszłoroczny pomiar będzie przeprowadzony głównie z wykorzystaniem kamer wideo.

Wideorejestracja daje największe efekty. Doświadczenia GDDKiA w zakresie pomiarów ruchu drogowego pokazują, że najlepsze efekty i jakość dają pomiary prowadzone z wykorzystaniem kamer wideo i późniejszym zliczaniem pojazdów zarejestrowanych na nagraniach (tzw. metoda wideorejestracji). Metoda ta zapewnia ogromne możliwości kontroli materiału i pozwala na dokumentację całego pomiaru, a często jest bardziej korzystna cenowo od pomiarów ręcznych lub automatycznych. Z tego względu, przy opracowywaniu metody pomiarowej GPR 2020, dużo uwagi poświęcono technologii wykonywania tego typu pomiarów.

Wymagania w zakresie pomiarów wideo zostały opracowane z uwzględnieniem stanowiska potencjalnych wykonawców takich pomiarów, w ramach przeprowadzonego przez GDDKiA dialogu technicznego (https://www.gddkia.gov.pl/pl/3600/Dialog-techniczny).

Pomiary zostaną przeprowadzone zgodnie z „Wytycznymi organizacji i przeprowadzenia GPR 2020 na drogach krajowych” wprowadzonymi Zarządzeniem nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 marca 2019 r. Szczegółowe informacje o GPR 2020 są dostępne na stronie https://www.gddkia.gov.pl/pl/3959/GPR-2020.

Szukamy wykonawców. Trwają już postępowania przetargowe na wybór wykonawcy odpowiedzialnego za nadzór nad pomiarem i opracowanie jego wyników (postępowanie prowadzone przez Centralę GDDKiA) oraz na wybór wykonawców pomiarów w następujących Oddziałach: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce i Kraków. W najbliższym czasie ogłaszane będą postępowania przetargowe na wybór wykonawców pomiarów w pozostałych Oddziałach GDDKiA.

Zachęcamy potencjalnych wykonawców do zapoznania się z dokumentacją przetargową i składania ofert. Szczegółowe informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach znajdują się na platformie zakupowej GDDKiA: https://gddkia.eb2b.com.pl.

GPR także na drogach wojewódzkich. GDDKiA prowadzi także prace nad „Wytycznymi GPR 2020 dla dróg wojewódzkich”, gdzie również uwzględniona zostanie możliwość większego udziału pomiarów realizowanych za pomocą kamer wideo. Terminy pomiarów na drogach wojewódzkich nie będą pokrywały się z terminami, w których będą prowadzone pomiary na drogach krajowych. Udostępnienie „Wytycznych…” planowane jest w perspektywie najbliższego miesiąca.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad