Przegląd prasy

Minister Adamczyk: nowe drogi, nowe standardy ich budowy i bezpieczniejsze drogi

3 lutego 2017

Minister Adamczyk: nowe drogi, nowe standardy ich budowy i bezpieczniejsze drogi
Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa (fot. J. Michasiewicz)

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprosiło dziennikarzy na konferencję prasową „Nowe standardy budownictwa drogowego. W konferencji uczestniczył minister Andrzej Adamczyk, podsekretarz stanu Jerzy Szmit, Krzysztof Kondraciuk Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz grupa ekspertów: prezes Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński, prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców Tomasz Latawiec oraz członek SIDiR Michał Skorupski.

Nowe standardy budownictwa drogowego. Zmiany dotyczące m.in. zrównoważonego podziału ryzyk, samodzielności niezależnego inżyniera oraz ochrony podwykonawców będzie zawierał nowy wzór umowy na zamówienie publiczne w budownictwie drogowym. Minister Andrzej Adamczyk oraz Jerzy Szmit podsumowali efekty prac Rady Ekspertów oraz zaprezentowali elementy nowej umowy na realizację inwestycji drogowych. – Dialog z wykonawcami jest konieczny. Zapewnia go Rada Ekspertów, która pracuje nad nowymi zasadami optymalizacji realizacji inwestycji drogowych – podkreślił minister. W skład Rady Ekspertów wchodzą przedstawiciele zamawiających (zarządców dróg publicznych), organizacji branży drogowej oraz partnerów społecznych (związków zawodowych). Zadaniem Rady Ekspertów jest w szczególności wypracowanie wzorca umowy na realizację zamówienia, wytycznych dotyczących sporządzania opisów przedmiotu zamówienia, wytycznych dotyczących prowadzenia postępowań przetargowych oraz docelowej formuły działań Narodowego Forum Kontraktowego, jako następcy Rady Ekspertów. Powołana 30 maja 2016 r. Rada Ekspertów dotychczas opracowała i przyjęła:

- alokację ryzyk (tzw. matrycę ryzyk) w kontraktach na roboty inżynieryjne liniowe w modelu „zaprojektuj i wybuduj” (kiedy projekt jest dostarczany przez wykonawcę) - jako podstawę do opracowania „wzorca” umowy na realizacje zamówienia,

- katalog pozacenowych kryteriów oceny ofert z podziałem na roboty budowlane (duże kontrakty), projektowanie, nadzory w postępowaniach przetargowych o udzielenie zamówienia.

Na podstawie tych dokumentów zostały przygotowane pierwsze postępowania przetargowe na budowę trasy Via Baltica. Będzie to projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn: odcinek węzeł Łomża Zachód - węzeł Kolno oraz odcinek węzeł Kolno – węzeł Stawiski. Dla tych oraz kolejnych przetargów będą obowiązywały nowe standardy budownictwa drogowego. – W  najbliższym czasie planujemy przyjąć nowy standard umowy na realizację w formule „zaprojektuj i wybuduj” - powiedział wiceminister J. Szmit. Dodał, że umowa będzie zawierała takie elementy jak: zrównoważony podział ryzyk, samodzielność niezależnego inżyniera, ochronę podwykonawców, racjonalny system kar oraz obowiązek zatrudniania na umowę o pracę. Nowe warunki udziału w postępowaniach przetargowych kładą nacisk na osobiste wykonanie przez wykonawcę kluczowej części zamówienia.

Nowelizacja prawa. Współpraca MIB, GDDKiA i branży budownictwa drogowego zaowocowała przygotowaniem przepisów nadających ministrowi właściwemu ds. transportu kompetencje w zakresie wydawania rekomendacji i zaleceń odnoszących się do wymagań techniczno-budowlanych. Opracowane zostały także przepisy wprowadzające możliwość współfinansowania zadań realizowanych na drogach publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekty nowelizacji ustaw w tym zakresie zostały podpisane przez Prezydenta RP.

Cel – czyli poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Te wszystkie działania, które podejmujemy i będziemy podejmowali - także w zakresie pojazdów ciężarowych - mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach - odpowiadał minister na pytania dziennikarza. Nie odżegnujemy od czci i wiary kierowców samochodów ciężarowych. Jesteśmy w pełni uznania dla ich ciężkiej pracy. Jesteśmy w pełni uznania do ich zachowań na drodze, które w większości są zachowaniami bezpiecznymi. Niestety – tak jak w każdej grupie kierowców, każdej grupie społecznej – jest tutaj pewien odsetek kierowców, którzy realizują swoje zadania „idąc ostrą krawędzią” jeżeli chodzi o ryzyko i o bezpieczeństwo. – Dla każdego na drogach i autostradach jest miejsce, ale każdy uczestnik ruchu musi zachowywać się tak, aby ten poziom bezpieczeństwa na naszych drogach był wysoki. Podejmiemy takie działania, które podniosą poziom bezpieczeństwa – podsumował minister. (jm)