Przegląd prasy

Rok 2019 w kalendarium i w naszym obiektywie

31 grudnia 2019

Rok 2019 w kalendarium i w naszym obiektywie

Poniżej kalendarium wydarzeń o których informowaliśmy na łamach tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS w 2019 roku. To był ważny rok dla rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Już dziś wiemy, iż rząd potraktował problem śmierci na drogach jako priorytetowy. Cieszą już obowiązujące regulacje czekamy na realizację tych obiecanych. Wśród tych najważniejszych spraw dla kraju, równie ważna i najważniejsza dla środowiska szkoleniowców – inicjatywa powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów, a tu poprawy jakości szkolenia; pozycji instruktora i egzaminatora itd. itd. Jaki był rok, który minie za kilka godzin? Odpowiemy jednym słowem: WAŻNY!

Przypomnijmy kilka najważniejszych z nich, śledziliśmy i dokumentowaliśmy je, choć nie wszędzie mogliśmy być, popatrzcie na naszą autorską galerię:

11. 01. Do ministra infrastruktury trafia interpelacja w sprawie definicji urządzenia transportu osobistego (uto);

12.01. Dowiedzieliśmy się, iż projekt został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych. Co dalej?;

18.01. To czas na szeroką debatę na temat szkolenia kierowców – mówi poseł Mirosław Suchoń;

05.02. Opublikowano projekt znaków drogowych dla urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości;

06.02. Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do ministra infrastruktury w sprawie pierwszeństwa pieszych zamierzających wejść na przejście dla pieszych;

19.02. Odbyło się Spotkanie Przy Okrągłym Stole - Wysoka jakość szkolenia kandydatów na kierowców - wspólny cel statutowy organizacji branżowych;

21.02. Rozpoczynają się spotkania regionalne poświęcone społecznej inicjatywie powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy;

26.02. Gdzie ugrzęzło zagadnienie jazdy „na suwak”? – pyta poseł Józef Lassota;

04.03. Obowiązuje nowy wzór prawa jazdy. Nie ma obowiązku wymiany dokumentów informuje resor;

14.03. Polski Klaster Edukacyjny na III Międzynarodowych Targach Transportu, Spedycji i Logistyki;

15.03. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym dot. nieuprawnionych ingerencji w przebieg drogomierza pojazdu mechanicznego;

18.03. W Polskim Radiu o rzeczywistości brd, szkoleniu, egzaminowaniu oraz inicjatywie powołania branżowego samorządu;

22.03. Opublikowano rozporządzenia dot. profesjonalnych tablic samochodowych;

25.03. W roku 2018 na polskich drogach miało miejsce mniej wypadków drogowych – zgłoszono 31 674. Niestety zginęło w nich więcej o 31. osób – łącznie ofiar śmiertelnych odnotowano 2 862. Komenda Główna Policji opublikowała pełen raport za rok 2018;

03.04. 79. posiedzenie Sejmu RP parlamentarzyści zapoznali się z wystąpieniem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, który przedstawił raport w sprawie „Stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r.”;

04.04. Rafał Weber nowym sekretarzem stanu w resorcie infrastruktury;

05.04. Dzień Grzeczności za Kierownicą. Ponad 80 proc. kierowców deklaruje, że przynajmniej raz w tygodniu zdarza im się obserwować agresywne zachowania na drogach, a ponad 30 proc.;

08.04. Na drogach UE w 2018 roku zginęło 25 100 osób;

16.04. NIK o potrzebie edukacji w zakresie prawidłowych zachowań kierowców;

16.04. W ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się na zmianę sposobu podróżowania. Zamiast samochodu wybieramy rowery, motorowery, motocykle lub urządzenia transportu osobistego (np. hulajnogi). Poinformowano o wstępnych wynikach europejskiego projektu „SaferWheels”, który był współrealizowany przez ITS;

21.04. Opublikowano nowelę ustawy o transporcie drogowym, która dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego;

28.04. Badania ruchu drogowego wskazują, iż liczba pieszych korzystających ze smartfona w ruchu drogowym rośnie. Według aktualnych danych jest ich 65%, a jeszcze w 2015 r. było - 50%;

09.05. Prawo jazdy w smartfonie? - Ministerstwo Cyfryzacji jest technicznie gotowe – oświadcza minister Marek Zagórski;

11.05. II Motocyklowy Kongres BRD o kulturze bezpieczeństwa. Nasze bezpieczeństwo poprawmy przez nasze zachowania – apelują uczestnicy;

14.05. Opublikowano nowelę rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Od 31 grudnia 2028 r. na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych nazwa wskazywanej miejscowości sąsiadującego państwa podawana będzie w języku polskim oraz języku oryginalnym;

16.05. W Sejmie uchwalono ustawę tzw. „lex Uber” z poprawkami Senatu;

25.05. W życie wchodzą przepisy ustawy przewidującej karę więzienia za „kręcenie” liczników;

08.06. 51. Zgromadzenie Ogólne oraz Światowy Kongres CIECA (międzynarodowej organizacji zajmującej się szkoleniem i egzaminowaniem kierowców). Temat przewodni: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCÓW;

11.06. Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym sygnatariuszem europejskiego porozumienia na rzecz BRD;

13.06. Poseł Jerzy Polaczek został wybrany przewodniczącym parlamentarnej Komisji Infrastruktury. Zastąpił Bogdana Rzońcę, europosła;

14.06. Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Cyfryzacji. Kongres obradował się pod hasłem: SAMORZĄD ZAWODOWY INSTRUKTORÓW I EGZAMINATORÓW - INNOWACYJNOŚĆ, POSTĘP, JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO;

26.06. Opublikowana ustawa tzw. „lex Uber”. Przepisy obowiązują z dniem 1 stycznia 2020 r.;

28.06. W Dzienniku Ustaw opublikowano oczekiwane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Akt wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r., z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;

01.07. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego;

02.07. W Sejmie RP wspólnie obradowały: Komisja Infrastruktury oraz Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, przedmiotem debaty była rządowa informacja na temat funkcjonowania przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym dotyczących rowerzystów i innych użytkowników jednośladów elektrycznych w ruchu drogowym, ich bezpieczeństwa i rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego;

05.07. W Polsce na przejściach dla pieszych ginie ponad 250 osób rocznie. To rekord w Unii Europejskiej, niestety ogromnie smutny rekord. Od lat trwa dyskusja, debaty, protesty itd.;

09.07. W Senacie RP odbyło się 174. posiedzenie Komisji Infrastruktury. Porządek obrad przewidywał „Informację na temat idei samorządu zawodowego instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów prawa jazdy”;

11.07. Wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzające nową formę czasowej rejestracji pojazdów - profesjonalną rejestrację pojazdów;

15.07. Na polskich autostradach zginęły w ubiegłym roku 52 osoby, a ponad 600 zostało rannych. Kampania „Bezpieczna Autostrada – to dziecinnie proste”;

16.07. Posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury w porządku obrad rozpatrzenie rządowego dokumentu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r.”;

18.07. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP jednogłośnie skierowała do dalszych prac legislacyjnych petycję dotyczącą pierwszeństwa na przejściach dla pieszych;

19.07. W życie weszła nowelizacja rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Badaniami objęto nowa grupę – kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej;

23.07. Do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod pozycją UD564 dodano Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. To tak oczekiwany projekt dotyczący uto;

24.07. Na terenie całego kraju, przy wszystkich komendach wojewódzkich policji już działają spec Zespoły SPEED;

24.07. Policja obchodzi rocznicę 100 lat od powołania ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej Policji Państwowej;

25.07. Po raz 14. dzień 25 lipca ogłoszony został Ogólnopolskim Dniem Bezpiecznego Kierowcy, to Dzień Św. Krzysztofa – patrona kierowców;

07.08. Instruktorzy świętowali proklamowany w roku ubiegłym DZIEŃ INSTRUKTORA NAUKI JAZDY;

07.08. Opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz transporcie drogowym, która wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE, której przedmiotem jest drogowa kontrola techniczna pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób, w tym system drogowych kontroli technicznych, procedury kontrolne oraz współpraca i wymiana informacji między państwami członkowskimi UE ws. stwierdzenia w pojeździe poważnych lub niebezpiecznych usterek. Wchodzi w życie 7 listopada br.;

08.08. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało - tak oczekiwany 0 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Tekst został przedstawiony do konsultacji publicznych i opiniowania. Te trwają do 9 września br.;

20.08. Opublikowano ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw;

22.08. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Wśród ustaw nowelizowanych ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Ustawodawca wyznacza 30 dni na rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu, w tym pojazdu „niebędącego nowym pojazdem”, jeżeli termin nie zostanie dotrzymany sankcje. Ustawa obowiązuje z dniem 1 stycznia 2020 r.;

29.08. Finalny etap prac nad społecznym projektem ustawy o samorządzie zawodowym instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. Komitet Redakcyjny przystąpi do podsumowania i redakcji zgłoszonych wniosków, które wzbogacą kolejny społeczny projekt ustawy;

03.09. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację zatytułowaną „Lepsze drogi w cieniu nieprawidłowości”, w którym został precyzyjnie opisany zbadany stan nawierzchni dróg krajowych. Ustalono, iż ok. 38% z nich pozostaje w stanie niezadawalającym lub nawet złym;

04.09. Resort infrastruktury wskazuje na możliwość skonsolidowania istniejących w Polsce przepisów wpływających na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Przywołana zostaje znacząca rola organów zarządzających oraz potrzeba skutecznego egzekwowania istniejących przepisów;

05.09. Bilans wakacji – na drogach zginęły 644 osoby;

09.09. Zgodnie z przepisami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych pojazdy elektryczne dopuszczone zostały na buspasy. Łódź, jako pierwsze miasto w Polsce, wprowadziło stosowne oznakowanie poziome. Namalowany został piktogram pojazdu elektrycznego i skrót liter EV;

13.09. W życie weszły trzy rozporządzenia nowelizujące przepisy techniczne w drogownictwie;

19.09. W Zamku Ujazdowskim w Warszawie z okazji 200 lat od powołania w Królewskie Polskim Jeneralnej Dyrekcji Dróg i Mostów – prekursorki dzisiejszej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Administracji, odbyła się międzynarodowa konferencja – zorganizowana przez GDDKiA;

26.09. Projekt EDWARD (European Day Without a Road Death) – Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach – to działania organizowane pod patronatem Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego TISPOL od 2016 roku. Ideą przewodnią projektu jest „wizja zero” - zero osób ciężko rannych i ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w tym dniu na drogach Europy;

23.09. Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym w imieniu Komitetu Redakcyjnego skierowała, do 50 organizacji i instytucji wymienionych na końcu, prośbę o konsultację zagadnień dotyczących projektu Ustawy o samorządzie zawodowym instruktorów i egzaminatorów;

03.10. Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich przygotował interesującą kampanię społeczną, którą zatytułował: „Obudź się! Uwaga = życie”;

08.10. Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. Jak zaplanowano rozporządzenie ma obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 r., równocześnie z tą datą utraci moc rozporządzenie poprzedzające;

11.10. XI edycja kampanii BĄDŹMY RAZEM BEZPIECZNI!;

14.10. Powstał projekt przygotowany przez 12 państw UE (w tym Polska) na rzecz obniżenia liczby ofiar wypadków drogowych wśród kierowców i pieszych;

22.10. Przepisy dot. uto? Na wiosnę 2020 – odpowiada minister Andrzej Adamczyk. Po podsumowaniu i uwzględnieniu w projekcie propozycji zgłoszonych w trakcie konsultacji ten już nowy projekt zostanie skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów;

30.10. Do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został wpisany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie oraz niektórych innych ustaw. Dokument został opatrzony numerem UC164. Wśród wielu projektowanych zmian autorzy wprowadzają instytucję cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz regulują kwestie nauczania na odległość;

30.10. - Potrzebne są zmiany w przepisach i poważna wynikająca z nich polityczna deklaracja: koniec z piractwem drogowym. Bezpieczeństwo naszych rodzin, a szczególnie dzieci w drodze do szkół oraz w miejscach, gdzie najczęściej przechodzą przez ulice wymaga naszej szczególnej troski i wprowadzenia pragmatycznych regulacji – ocenia Mateusz Morawiecki. Premier zadeklarował, że rząd priorytetowo zajmie się sprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego;

07.11. W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego. Jedynie obowiązywanie przepisu dotyczącego odczytu wskazań drogomierza przesunięto na 1 stycznia 2020 r. W akcie zawarto obowiązki i uprawnienia kierowców oraz kontrolujących.

13.11. Posłowie wybrali składy osobowe sejmowych komisji. I tak w trakcie IX kadencji Sejmu będzie pracowało 29 komisji stałych. Paweł Olszewski wybrany przewodniczącym Komisji Infrastruktury;

13.11. W Warszawie w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, odbyło się seminarium pt. „Kompetencje społeczne instruktorów i egzaminatorów jako zawodów zaufania publicznego”;

14.11. Opublikowano ustawę. Tzw. korytarz życia i suwak obowiązują z dniem 6 grudnia br.;

18.11. W Sejmie RP IX kadencji powołany został Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

19.11. Premier Mateusz Morawiecki wygłosił exposé rządu. Rada Ministrów otrzymała wotum zaufania. Eksperci brd komentują, iż wygłoszone w Sejmie deklaracje były przełomem w debacie o ruchu drogowym;

22.11. Wśród laureatów 10. edycji ogólnopolskiego Konkursu PARTNER BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO znalazł się tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS. Redakcja została wyróżniona w kategorii MEDIA ROKU nominacją oraz NAGRODĄ SPECJALNĄ - PARTNER BRD 2019. Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem – promowanie i uhonorowanie popularyzatorów bezpieczeństwa ruchu drogowego: osób, firm, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i mediów;

24.11. Grupa posłów wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowy. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Michał Szczerba. Pieszy ma otrzymać pierwszeństwo także już oczekując na przejście przez jezdnię. Proponowana ustawa zmieniająca zasady zachowania zarówno pieszych jak i kierowców miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;

29.11. - Problem leży w przestrzeganiu i egzekwowaniu przepisów – mówi na łamach tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS Zbigniew Drexler;

03.12. Od 1 stycznia do 1 grudnia 2019 r. w Polsce na przejściach dla pieszych zginęło 190 osób! W tym samym czasie doszło do 2864. wypadków, także na przejściach (tu mniej o 210 niż w roku 2018). Rannych zostało 2790 osób (mniej o 168 niż w roku ubiegłym) – poinformowała KGP;

12.12. Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – uchwalona;

15.12. Premier ogłosił cały pakiet zmian w nim: pierwszeństwo pieszego przed wejściem na pasy; ograniczenie do 50 km/godz. jazdy pojazdów w terenie zabudowanym przez całą dobę; wdrożenie zasady, że w sytuacji przekroczenia obowiązującej prędkości o 50 km/godz. lub więcej również poza terenem zabudowanym (też drogi krajowe, ekspresowe i autostrady), będzie odbierane prawo jazdy. Powołany zostanie fundusz pozwalający na dodatkowe inwestycje w infrastrukturę bezpieczeństwa drogowego (przejścia dla pieszych, ronda, spowalniacze ruchu) – zapowiedział M. Morawiecki;

19.12. 82% Polaków za wyższymi mandatami – ujawnia Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze;

20.12. Czy minister powoła krajowego pełnomocnika ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego? – pyta Krzysztof Śmiszek, poseł na Sejm RP;

23.12. Rafał Weber poinformował, iż po trzech miesiącach od wprowadzenia obowiązku tzw. jazdy na suwak i tworzenia korytarzy życia w bazie pytań egzaminacyjnych dla kandydatów na kierowców pojawią się nowe dotyczące ostatnich zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym;

27.12. Zakończone procedowanie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa obowiązuje z dniem 1 stycznia 2020 r.;

30.12. Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Tekst został skierowany do konsultacji publicznych.

Opr. red. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS

Zachęcamy do korzystania z ARCHIWUM NASZYCH PUBLIKACJI [kliknij]  

Słowa kluczowe PRAWO DROGOWE@NEWS tygodnik