Przegląd prasy

Senatorowie wysłuchali i wsparli instruktorów i egzaminatorów

10 lipca 2019

Senatorowie wysłuchali i wsparli instruktorów i egzaminatorów
Senat RP, 9 lipca 2019 r. Uczestnicy posiedzenia Komisji Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz) Komisja Infrastruktury Senatu RP (174.) - 09.07.2019 r. - TRANSMISJA [kliknij]

W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się 174. posiedzenie Komisji Infrastruktury. Porządek obrad przewidywał „Informację na temat idei samorządu zawodowego instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów prawa jazdy”.

Posiedzeniu przewodniczył senator Andrzej Misiołek, przewodniczący Komisji Infrastruktury. Odnotować należy obecność senatorów: Wiesława Dobkowskiego i Piotra Florka - zastępców przewodniczącego oraz Jana Hamerskiego, Stanisława Koguta, Grzegorza Napieralskiego, Grzegorza Paczkisa. Przybył także Robert Majka - poseł na Sejm RP.

Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele branży instruktorów i egzaminatorów, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, stowarzyszeń regionalnych, Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy; Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy „TOR MODLIN”. Inicjatorzy powołania samorządu zawodowego, członkowie Komitetu Redakcyjnego oraz Rady Konsultacyjnej Inicjatywy.

Przybyli reprezentanci: Ministerstwa Infrastruktury Wydziału Transportu Drogowego, Komendy Głównej Policji, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkich Rad BRD, Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Instytutu Transportu Samochodowego, Polskiego Klastra Edukacyjnego, Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKA, Związku Banków Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP. Oficyny wydawniczej Grupa IMAGE, Redakcji Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS i inni.

Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji przedstawionych przez: Tomasza Matuszewskiego, prof. Adama Tarnowskiego, Macieja Wrońskiego  oraz Witolda Wiśniewskiego. Mówcy analizowali sytuację w środowisku instruktorów i egzaminatorów, działania na rzecz powołania samorządu zawodowego tej branży, a tu przede wszystkim mówili o.: standaryzacji usługi szkolenia i egzaminowania, jakości szkolenia, prestiżu, skutecznym nadzorze; i co najważniejsze o odpowiedzialności za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zwracano uwagę na potrzebę doprecyzowania obowiązujących przepisów, a w wielu wypadkach ich zmiany, na kwestie szacunku do przepisów ruchu drogowego. Z wielką troską mówiono o potrzebie lepszej koordynacji działań podejmowanych w zakresie brd itd. itp. - Trzeba docenić istotę zawodów instruktora i egzaminatora, którzy tak naprawdę są odpowiedzialni za życie i zdrowie nasze i naszych rodzin. Im potrzebny jest samorząd zawodowy dużo bardziej niż potrzebowały tego inne branże, które już mają swój samorząd. Ta odpowiedzialność powoduje, że rzeczywiście mamy do czynienia z zawodem zaufania publicznego - zostało powiedziane. Mówiono o przyszłej roli tego samorządu zawodowego, a tu: standaryzacji zawodów, standaryzacji szkoleń, praktyce dopuszczenia do wykonywania zawodów instruktora i egzaminatora, ale też wydaleniu z niego, o odpowiedzialności zawodowej, dyscyplinarnej, o realizacji zadań nadzoru - tu przy udziale firm zewnętrznych, o etyce i potrzebie samooczyszczania się obu środowisk itd. itp.

W dyskusji senator Piotr Florek podkreślał, iż przed inicjatorami powołania samorządu jeszcze wiele pracy. - Chcemy was słuchać i będziemy słuchać - deklarował. - Już nie dyskutujemy „czy” - mówimy „jak”. To inicjatywa oddolna, która m.in. zdyscyplinuje środowisko - podkreślał Eugeniusz Kubiś, instruktor nauki jazdy, psycholog. - Jestem wdzięczny za samą dyskusję. Będę was wspierał - podsumowywał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zarządu Związku Banków Polskich.

Było to bardzo dobre spotkanie, instruktorzy i egzaminatorzy zostali wysłuchani i otrzymali wsparcie. Wychodząc z sali, uśmiechnięci, solidarni i wzajemnie lojalni przypominali spotkanie inicjatywne z 13 listopada 2018 r. przywoływali swoje motto: „Jak nie teraz - to kiedy? Jak nie my - to kto?”. (jm)

Komisja Infrastruktury Senatu RP (174.) - 09.07.2019 r. - TRANSMISJA [kliknij] - https://av8.senat.pl/9KI1741