Przegląd prasy

Szklanka goryczy egzaminatorów

29 czerwca 2022

Szklanka goryczy egzaminatorów
(fot. archiwum)

Egzaminatorzy kandydatów na kierowców to grupa zawodowa obejmująca niewiele, bo około 2000 osób (czynnie wykonujący ten zawód) w skali kraju. Od miesięcy piszą o tym jaka jest ich sytuacja zawodowa. Mówią o swojej pauperyzacji. Proszą i apelują o spotkanie z decydentami [kliknij]. Czują się lekceważeni. Pytają: - Jednak czy aż tak można ją lekceważyć na przestrzeni ostatnich 30 lat?

Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów oraz Komitet Egzaminatorów RP 24 bm. opublikowały LIST OTWARTY. Podsumowują dotychczas podejmowane działania: - Przegląd podejmowanych prób zwrócenia uwagi na problemy naszego środowiska daje obraz stanu problemów nurtujących przedstawicieli naszego zawodu oraz zainteresowania ze strony prawodawcy. Szklanka goryczy jest praktycznie pełna… Tej goryczy nie da się już wypić bez jej wylania z naczynia! [kliknij]. Swój LIST OTWARTY przedstawiciele egzaminatorów konkludują: - Przedstawiając całą sytuację zwracamy się z prośbą do osób decyzyjnych w kraju o podjęcie/zainicjowanie działań w kierunku rozwiązania zaistniałych problemów, a nie zamiatania spraw pod dywan. (jm)

Ź r ó d ł o:

LIST OTWARTY [kliknij]

Egzaminatorzy zaczęli już w 2020 roku.

Obserwując pogarszającą się sytuację w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz niepokojące zjawisko odpływu wartościowej kadry, egzaminatorzy działający w Krajowym Stowarzyszeniu Egzaminatorów już w kwietniu 2020 roku podjęli próbę zwrócenia uwagi Ministra Infrastruktury na pogarszającą się sytuację w ich miejscach pracy. Rada Główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów - w oparciu o informacje i propozycje na pływające z Oddziałów terenowych KSE podjęła inicjatywę opracowania szczegółowych propozycji zmian zasad ustalania opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz zmiany systemu wynagradzania egzaminatorów. W pierwszym kwartale 2020 roku zostały opracowane projekty (jako PROPOZYCJE) zmiany aktów prawnych i wraz z uzasadnieniem cała dokumentacja została wysłana do Ministra Infrastruktury w III dekadzie kwietnia 2020 roku. W skrócie projekty zmian opracowano w taki sposób, aby wyeliminować stałe wartości obowiązujące w przypadku wynagrodzeń egzaminatorów od stycznia 2008 roku, a przypadku opłat za egzaminy od 2013 roku, uzależniając te wielkości w odpowiedni sposób od płacy minimalnej. Odpowiedź na te propozycje nie została udzielona przez Ministra Infrastruktury. W sprawie wystąpił również w czerwcu 2021 roku Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników WORD z zapytaniem dlaczego nie została udzielona odpowiedź przez Ministra Infrastruktury. W tym przypadku związkowcy uzyskali lakoniczną, a dzisiaj znaną odpowiedź: „Minister nie prowadzi prac nad podwyższeniem opłat za egzaminy ani podwyższeniem wynagrodzeń egzaminatorów i nie planuje się prowadzenia tego rodzaju działań”.

Takie lekceważące stanowisko Ministra Infrastruktury mocno zaniepokoiło członków KSE, Radę Główną KSE oraz środowisko zawodowe egzaminatorów. W sierpniu 2021 roku na zasadzie spontanicznej inicjatywy powstał pomysł zorganizowania akcji w środowisku egzaminatorów zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie całego kraju. Na przełomie sierpnia i września 2021 z inicjatywy Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, związków zawodowych i grupy egzaminatorów niestowarzyszonych powstał Komitet Egzaminatorów Rzeczypospolitej Polskiej w skład którego weszli przedstawiciele KSE, związków zawodowych (OZZP-WORD oraz MOZ WORD i OSK), a także egzaminatorzy niezależni.

W oparciu o przepisy ustawy o petycjach od września do października 2021 roku została przeprowadzona akcja zbierania podpisów poparcia dla Petycji 2021. Petycja z dnia 16 września 2021 roku była wnioskiem do Ministra Infrastruktury w sprawie podjęcia prac legislacyjnych w przedmiocie zmiany zasad ustalania opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz zmiany systemu wynagradzania egzaminatorów (projekt z kwietnia 2020 r. opracowany przez Radę Główną KSE). Podczas zbierania podpisów z 1227 pracujących w WORD-ach egzaminatorów 1090 zadeklarowało pisemne poparcie dla propozycji zmian określonych w dokumentach stanowiących załączniki do Petycji, co stanowi 90% aktywnych zawodowo egzaminatorów. Poparcie pisemne dla ww. projektu udzieliły inicjatywie egzaminatorów również organizacje reprezentujące środowiska instruktorów i ośrodków szkolenia kierowców tj. PFSSK, PIGOSK i OIGOSK. Warto zaznaczyć, że Komitet Egzaminatorów RP pismami z dnia 14 i 15 grudnia 2021 roku zawiadomił Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego o krytycznej sytuacji finansowej WORD-ów i stale pogarszających się warunkach wynagradzania egzaminatorów, wskazując na konieczność przeprowadzenia stosownych zmian. Dokumenty złożone przez Związek Województw RP w marcu 2022 roku potwierdziły informacje przekazywane przez Komitet Egzaminatorów RP.

W marcu 2022 roku Minister Infrastruktury poinformował Komitet Egzaminatorów RP o negatywnym rozpatrzeniu Petycji - bez merytorycznego uzasadnienia. Od tego czasu z inicjatywy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbywały się konferencje medialne z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, na których odmowa wszczęcia prac legislacyjnych w zakresie spraw istotnych dla WORD-ów oraz egzaminatorów nie była merytorycznie uzasadniana, a odpowiedź brzmiała lakonicznie: „Minister nie prowadzi prac nad podwyższeniem opłat za egzaminy ani podwyższeniem wynagrodzeń egzaminatorów i nie planuje się prowadzenia tego rodzaju działań.”

O aktualnej sytuacji egzaminatorów Komitet Egzaminatorów RP informował między innymi: Prezydenta RP, Premiera, Vice premiera ds. bezpieczeństwa, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. W informacjach tych zwracaliśmy się też z prośbą o pomoc w rozwiązaniu nie waloryzowanego od roku 2008 wynagrodzenia. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zawiadomił o przesłaniu korespondencji Komitetu Egzaminatorów RP do Ministra Infrastruktury w celu załatwienia wg właściwości. Odpowiedź otrzymana z kancelarii Premiera informowała, że Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi i nie planuje prac nad waloryzacją naszego wynagrodzenia. To wiedzieliśmy od dawna i chodziło nam o POMOC, a nie kolejną informację, że nic się nie robi i nie będzie się robiło! Czy dlatego, że nie jesteśmy liczną grupą można nas lekceważyć? Czy można egzaminatorom systematycznie przez wiele lat obniżać (inflacją) wynagrodzenie? Czy jest w kraju inna grupa zawodowa, która cierpliwie czeka ponad 26 miesięcy na podjęcie rozmów w sprawie zmiany zasad finansowania państwowych instytucji i zmiany systemu wynagradzania całej grupy zawodowej egzaminatorów, od pracy których zależy w istotnym stopniu poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego?

Zaznaczamy w tym miejscu, że środowisko zawodowe egzaminatorów jest bardzo zdesperowane i zdeterminowane oraz gotowe na każdy rodzaj działania tym bardziej, że na spotkania organizowane w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w marcu i w kwietniu 2022 roku Minister Infrastruktury nie przybył, a osoby reprezentujące Ministra Infrastruktury nie posiadały uprawnień do podejmowania wiążących deklaracji i decyzji. Nie znamy powodu takiego postępowania, ale świadczy to o lekceważeniu środowiska egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców oraz przedstawicieli Związku Województw RP, którzy również uczestniczyli w spotkaniach przedstawiając opartą na analizach i faktach sytuację WORD-ów i strukturę zatrudnienia egzaminatorów.

Rodzi się zatem pytanie: Czy tylko drogą prezentowaną przez inne grupy zawodowe można doprowadzić do rozwiązywania problemów istotnych dla określonych środowisk?

Przedstawiając całą sytuację zwracamy się z prośbą do osób decyzyjnych w kraju o podjęcie/zainicjowanie działań w kierunku rozwiązania zaistniałych problemów, a nie zamiatania spraw pod dywan.

KOMITET EGZAMINATORÓW RP,

RADA GŁÓWNA KRAJOWEGO

STOWARZYSZENIA EGZAMINATORÓW,

ZARZĄD KRAJOWY OZZP WORD,

ZARZĄD MOZ WORD i OSK.

Lublin, 23.06.2022 r.

Słowa kluczowe egzaminator