Ogłoszenia

Utrudnienie przejazdu uprzywilejowanemu/5000 zł

1 lipca 2022

Utrudnienie przejazdu uprzywilejowanemu/5000 zł
Niezastosowanie się do obowiązku ułatwienia przejazdu uprzywilejowanego przez kierującego pojazdem mechanicznym od 1 stycznia br. karane jest mandatem już nie w wysokości 500 zł, a 10-krotnie wyższym - 5000 zł. Dalej – sąd może nałożyć grzywnę 30 000 zł. Patrz: Grupa IMAGE. Mariusz Wasiak. „TARYFIKATOR MANDATÓW i PUNKTÓW KARNYCH. Poradnik kierowcy, policjanta, inspektora i strażnika” [kliknij] (fot. Jolanta Michasiewicz/grafika Grupa IMAGE)

Z dniem wejścia w życie nowego taryfikatora mandatów 10-krotnie wzrósł mandat za niezastosowanie się do obowiązku ułatwienia przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez kierującego: pojazdem mechanicznym, pojazdem nie mechanicznym, innego uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze. Mandat wzrósł z 500 do 5000 zł. Natomiast sąd może nałożyć grzywnę już nie w maksymalnej wysokości 5000 zł, ale 30 000 zł.

Obowiązkiem uczestników ruchu drogowego jest ułatwienie przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. Niezastosowanie się do tego nakazu zostało zagrożone podwyższonym 10-krotnie mandatem karnym - w wysokości 5000 zł. Pamiętajmy więc, aby przepuścić karetkę, straż pożarną czy policje jadących z włączonymi sygnałami świetlnymi oraz dźwiękowymi. Policjanci przypominają jak należy zachować się w takiej sytuacji: należy umożliwić przejazd takim pojazdom np. zjeżdżając na bok. Obowiązek dotyczy wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kierowcy powinni zachować przede wszystkim spokój - nie hamować gwałtownie i nie blokować drogi.

Pojazd uprzywilejowany? Spełniający trzy warunki. Jest to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych (pojazdy wyposażone w żółte sygnały błyskowe nie są pojazdami uprzywilejowanymi) i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światłą błyskowego. Pamiętajmy także, iż taki pojazdy w akcji nie muszą się stosować do zasad ruchu. Jednak - pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. Mogą nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych np. wjechać pod prąd, zatrzymać na zakazie, wjechać na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Dodajmy - nie oznacza to jednak, że są bezkarne. Mogą to być pojazdu samochodowe: jednostek ochrony przeciwpożarowej; zespołu ratownictwa medycznego; Policji; jednostki ratownictwa chemicznego; Straży Granicznej; Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Agencji Wywiadu; Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Służby Kontrwywiadu Wojskowego; Służby Wywiadu Wojskowego; Sił Zbrojnych RP; Służby Więziennej; Służby Ochrony Państwa; straży gminnych (miejskich); podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego; Służby Parku Narodowego; podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego; Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywany przez Służbę Celno-Skarbową; Inspekcji Transportu Drogowego; innych jednostek, jeżeli jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego - na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Podkreślmy: pojazdami uprzywilejowanymi nie są pojazdy używające żółtych „kogutów” – np. pomoce drogowe, śmieciarki czy pogotowia techniczne.

Zachowanie innych uczestników ruchu drogowego podczas przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. Po pierwsze - jak już wskazaliśmy - naszym obowiązkiem jest ułatwić taki przejazd. Czyli przede wszystkim usunąć się z drogi, a w razie potrzeby zatrzymać się. Precyzyjniej:

- na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany do zjechania jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany do zjechania jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;

- na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany do zjechania jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani do zjechania jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

Policja przypomina, że zabronione jest korzystanie z utworzonej w powyższy sposób drogi przejazdu dla pojazdu uprzywilejowanego. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu dopiero po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego. Ponadto zabrania się także wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym. Do tych kwestii powrócimy w ramach naszego cyklu. (jm)

Ź r ó d ł a:

Kodeks wykroczeń. Art. 90 § 1 i 2.

Art. 90. § 1. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.

§ 2. Jeżeli wykroczenia, o którym mowa w § 1, dopuszcza się prowadzący pojazd mechaniczny, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym. Art. 9 ust. 1 lub 2.

1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:

1) na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;

2) na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

Taryfikator mandatów: Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy. Tabela B (…) III. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów:

Pkt 302: Niezastosowanie się do obowiązku ułatwienia przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez kierującego: pojazdem mechanicznym, pojazdem nie mechanicznym, innego uczestnika ruchu lub inna osobę znajdująca się na drodze / Mandat 500-5000 zł.

Pkt 55. Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu / Mandat 500-2500 zł.

Wydawnictwo Grupa IMAGE przygotowało kolejną, uaktualnioną wersję „Taryfikatora mandatów i punktów karnych. Poradnik kierowcy, policjanta, inspektora i strażnika”. Jest to kompilacja dwóch taryfikatorów obejmująca wykroczenia drogowe, za które określono wysokość grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego oraz odpowiadające im naruszenia przepisów ruchu drogowego wraz z przypisaną liczbą punktów, zwanych potocznie „punktami karnymi” [kliknij].

Mariusz Wasiak, autor opracowania w szerokim zarysie przypomina zasady postępowania mandatowego oraz procedury związane z funkcjonowaniem systemu punktowego. Takie zestawienie ułatwia przeprowadzenie interwencji oraz właściwe jej udokumentowanie w notatniku służbowym kontrolującego, a sprawcy wykroczenia - zrozumienie istoty swojego zachowania i zastosowanych wobec niego środków.

Wykroczenia zostały uszeregowane w taki sposób, aby ułatwić ich odszukanie, kierując się przede wszystkim kryterium częstotliwości popełniania danego rodzaju wykroczenia w obrębie poszczególnych grup czynów oraz kolejnością przepisów regulujących dany obszar, podobną do tej, którą zastosowano w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, oraz w aktach normatywnych wydanych na jej podstawie. W przypadku znaków drogowych opis danego znaku zastąpiono formą graficzną, ułatwiającą odszukanie określonego naruszenia.

Obok opisanego, bądź przedstawionego w formie graficznej wykroczenia, podano także naruszoną normę prawną (kwalifikację czynu), co jest niezbędne przy nakładaniu mandatu karnego i przydatne w razie sporządzania wniosku o ukaranie. Pozwala również na precyzyjne określenie zarzucanego sprawcy naruszenia (wykroczenia).

Opracowanie to może być pomocne także dla kierujących pojazdami, którzy niestety naruszyli przepisy ruchu drogowego. Mogą oni sprawdzić, czy wysokość mandatu określona przez interweniującego funkcjonariusza oraz liczba punktów karnych przypisanych zarzucanemu naruszeniu (naruszeniom) są zgodne z przewidzianymi w przepisach.