Przegląd prasy

XII Konferencja PIGOSK

3 października 2023

XII Konferencja PIGOSK
Uczestnicy XII Konferencji Szkoleniowej Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (PIGOSK). 22-24.09.2023 Cedzyna k/Kielc (fot. PIGOSK)

W dniach 22-24 września br. w Cedzynie k. Kielc odbyła się XII Konferencja Szkoleniowa Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (PIGOSK) pod hasłem: ,,Rola OSK w podnoszeniu jakości szkolenia kierowców - dobre praktyki w bezpieczeństwie ruchu drogowego”.

W dniach 22-24 września br. w Hotelu „UROCZYSKO SPA” Cedzyna 44D k. Kielc odbyła się XII Konferencja Szkoleniowa organizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców z siedzibą w Piastowie (PIGOSK) pod hasłem: „Rola osk w podnoszeniu jakości szkolenia kierowców - dobre praktyki w bezpieczeństwie ruchu drogowego”. W konferencji uczestniczyło 109 osób. Organizatorzy zaprosili prelegentów, ekspertów bezpieczeństwa ruchu drogowego, przedstawicieli organów rządowej administracji oraz członków Izby wraz z osobami towarzyszącymi. Na spotkanie z uczestnikami konferencji przybyli m.in.: dr Renata Rychter - Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, Konrad Romik - Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, prof. dr hab. Marcin Ślęzak - Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, prof. WAT Jerzy Jackowski - Dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu Wojskowej Akademii Technicznej, dr Ewa Odachowska-Rogalska z Instytutu Transportu Samochodowego, Tomasz Dziuganowski - prezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, Robert Dorosz - wiceprezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, Roman Stencel - Rzecznik Praw Przedsiębiorców OSK, Bożenna Chlabicz, prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, przedstawiciele Brokerskiego Biura Ubezpieczeń REGIS.

Konferencję otworzył Krzysztof Szymański - Prezes PIGOSK.

Pierwszy dzień obrad rozpoczęła prezentacja dr Renaty Rychter, która omówiła zmiany przepisów wynikające z prac legislacyjnych resortu infrastruktury, przede wszystkim z zakresu działalności ośrodków szkolenia kierowców, zawarte między innymi w: ustawie o aplikacji mObywatel; rozporządzeniu zmieniającym przepisy ws. dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami; rozporządzeniu ws. egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. R. Rychter informowała o zakresie zmian w bazie pytań egzaminacyjnych i testach kwalifikacyjnych dla kierowców zawodowych oraz o podejmowanych w 2023 roku najważniejszych działaniach Komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych w roku 2023. W prezentacji wskazano na terminy sprecyzowane w komunikatach Ministra Infrastruktury w sprawie określenia terminu, od którego minister właściwy do spraw transportu będzie przekazywał katalog pytań testowych, o którym mowa w art. 39b1 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz drugim - komunikacie w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem systemu informatycznego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego (odpowiednio 15 listopada i 4 grudnia br.).

Ze szczególnym zainteresowaniem przyjęto informację o projektowanych zmianach rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Autorzy projektu zaproponowali wydłużenie okresu przejściowego dotyczącego możliwości wykorzystywania do nauki i egzaminowania na kategorie prawa jazdy C+E przy użyciu zestawu pojazdów samochód ciężarowy + przyczepa do 31 grudnia 2026 r. Przepis ma dotyczyć pojazdów, w których w dowodach rejestracyjnych dokonano adnotacji urzędowej o przystosowaniu pojazdów do nauki jazdy lub egzaminu państwowego do dnia 31 marca 2024 r. Dyrektor R. Rychter szczegółowo omówiła działania uzgodnieniowe i prowadzone konsultacje, w tym propozycje zgłaszane przez organizacje branżowe. (wraz z sugestiami jego wydłużenia nawet do 31 grudnia 2028 r.), pojawiło się szereg bardzo negatywnych głosów ze strony organizacji zrzeszających przewoźników branży transportu drogowego.

Konrad Romik Sekretarz Krajowej Rady BRD, omówił działania podejmowane działania, wskazywał na dobre praktyki i wzory. A przede wszystkim realizowane cele Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030. Informował, że w 2023 roku Polska - po raz pierwszy - została laureatem nagrody Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) Road Safety Performance Index (PIN) Award. W ten sposób doceniony został niemal 50 proc. spadek liczby ofiar śmiertelnych w naszym kraju w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Nagroda PIN Award jest uznawana za odpowiednika Oscara w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Omawiając aktualny stan bezpieczeństwa K. Romik podkreślał, iż na polskich drogach nadal odnotowujemy spadek liczby wypadków drogowych i ofiar tych wypadków. Sekretarz podkreślał działania podejmowane w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży: szkolenia nauczycieli; zmiany w podstawie programowej itd. Omówił właśnie realizowaną akcję informacyjno-edukacyjną pt. „Senior na drodze do… bezpieczeństwa!”, której celem jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród kierowców, pieszych i rowerzystów powyżej 60. roku życia. Warsztaty brd będą odbywały się w wybranych lokalizacjach w każdym z 16. województw w okresie od września do listopada 2023 r.

Roman Stencel, Rzecznik Praw Przedsiębiorców OSK swoje wystąpienie poświęcił podejmowanym działaniom - w kwestiach dotyczących ośrodków szkolenia kierowców. Omówił inicjatywy PIGOSK, OIGOSK i PFSSK dla przykładu wystąpienia do Sejmików Wojewódzkich i Urzędów Marszałkowskich w sprawie wysokości opłat egzaminacyjnych (tu np. opłat za egzaminy przeprowadzane przy użyciu podstawianych przez osk pojazdów). R. Stencel zaprezentował też analizę zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie kat. B prowadzonych pojazdem osk. Na zakończenie poruszył kwestie pojazdów wyposażanych w elektryczny hamulec pomocniczy powiązany z systemem wspomagającym ruszanie na wzniesieniu. Zaznaczył, że specyfika działania elektrycznego hamulca pomocniczego uniemożliwia wykonanie zadania „Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu”. W tym zakresie zgłoszono uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Drugi dzień konferencji poświęcono analizie szczegółowych kwestii prowadzenia działalności ośrodków szkolenia kierowców.

Tu przedstawiciele Brokerskiego Biura Ubezpieczeń REGIS zapoznali uczestników ze specjalnym programem ochrony osk.

Temat „Nowe i oczekiwane kompetencje w transporcie drogowym” przedstawił prof. dr hab. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. Profesor szczegółowo omówił zintegrowany system kwalifikacji (zsk) podkreślając, że z analizy obowiązujących regulacji prawnych oraz sytuacji w branży transportu drogowego wynika m.in. pilna potrzeba jednoznacznego opisu kompetencji i wymagań w poszczególnych zawodach.

Z kolei prof. WAT Jerzy Jackowski, Dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu Wojskowej Akademii Technicznej omówił temat: „Problematyka eksploatacji samochodów elektrycznych”. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że elektryczna ofensywa w dziedzinie motoryzacji stopniowo nabiera tempa, choć na polskich drogach samochód zasilany prądem to w dalszym ciągu rzadkość, a rozwiązanie to zdobywa coraz większą liczbę zwolenników. Mówca zaprezentował szczegółową analizę wad i zalet samochodów elektrycznych. Analizował kwestie przemawiające za wyborem samochodu elektrycznego, a także te powstrzymujące kierowców przed zakupem takiego pojazdu.

Na konferencji nie mogło zabraknąć wystąpienia dr Ewy Odachowskiej-Rogalskiej, psycholog ITS. Z zainteresowaniem przyjęto referat nt. „Znaczenie stresu w pracy instruktora nauki jazdy”. W tej prezentacji zostały poruszone ważne dla przedstawicieli branży aspekty psychologicznych i zdrowotnych aspektów wpływu pracy instruktorów nauki jazdy na jakość ich życia.

W ostatnim z tego bloku wystąpień - Tomasz Dziuganowski: Prezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów podjął zagadnienia wynikające z charakterystyki egzaminatora i kursanta. Podkreślał, znaczenie analizy kwestii, na które należy zwrócić uwagę podczas przeprowadzanych egzaminów.

Konferencję zakończyło wystąpienie podsumowujące Krzysztofa Szymańskiego, Prezesa PIGOSK, który w imieniu Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców podziękował gościom, prelegentom i uczestnikom Konferencji za czynny udział w spotkaniu. - Dzięki takim konferencjom możemy wdrożyć zdobytą wiedzę w szkoleniu kierowców oraz podnosić jakość szkoleń - mówił.

Podczas dwudniowej konferencji odbywały się również spotkania integracyjne. Udział w nich daje możliwość wymiany myśli na temat działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej. Poprzez takie spotkania zacieśniane są więzi międzyludzkie. Nawiązywana jest również współpraca koleżeńska i zawodowa.

Opracowanie oraz fotorelacja: Wojciech Góra - Dyrektor biura PIGOSK