Przegląd prasy

Podział obowiązków w resorcie infrastruktury

22 stycznia 2024

Podział obowiązków w resorcie infrastruktury
Ministerstwo Infrastruktury. Kierownictwo [kliknij] (fot. MI)

Z dniem 20 stycznia w życie weszło Zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury (2024.4_dz.urz.). [kliknij] W jego zapisano: § 7. Podsekretarz Stanu Paweł Gancarz (MPG): 1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach: a) bezpieczeństwa ruchu drogowego, b) dróg publicznych, c) transportu drogowego; 2) reprezentuje Ministra w Stałym Komitecie Rady Ministrów; 3) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad: a) Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, b) Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, c) Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie, d) Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie, e) Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie; 4) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez: a) Departament Dróg Publicznych (DDP), b) Departament Transportu Drogowego (DTD), c) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKR). (…) 5. W przypadkach nieobecności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu zastępstwa odbywają się według następujących zasad: 1) Sekretarza Stanu Arkadiusza Marchewkę w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Paweł Gancarz; 2) Podsekretarza Stanu Pawła Gancarza w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Piotr Malepszak; (…).

Utraciło moc zarządzenie nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 37). (jm)