Przegląd prasy

Zespół ds. opracowania koncepcji zmian w przepisach brd pracuje

9 stycznia 2017

Zespół ds. opracowania koncepcji zmian w przepisach brd pracuje

Od września 2016 r. przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji działa Zespół ekspertów do spraw opracowania koncepcji zmian w przepisach bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach swoich prac Zespół postanowił przeanalizować i kompleksowo unormować sprawy związane z zagadnieniem usuwania pojazdów z dróg. Na prośbę członków zespołu Związek Powiatów Polskich przedstawił zdiagnozowany przez siebie katalog problemów występujących w związku z art. 130a Prawa o ruchu drogowym – donosi „Dziennik Warto Wiedzieć”. Wskazano na następujące problemy: wydawanie na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym dyspozycji usunięcia pojazdu w okolicznościach sprzecznych z celem istnienia przywołanego przepisu; brak odpowiedzialności podmiotu wydającego dyspozycję usunięcia pojazdu za dyspozycje nieuzasadnione; nieprecyzyjnie uregulowany tryb poszukiwania właściciela usuniętego pojazdu; irracjonalny tryb wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu oraz obowiązek corocznego podejmowania uchwały w sprawie wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg. Oczywiście nie pominięto konieczności zrekompensowania powiatom kosztów, które te poniosły w wyniku opieszałości naczelników urzędów skarbowych i przyjętej przez nich specyficznej interpretacji przepisów przejściowych nowelizacji Prawa o ruchu drogowym z 22 lipca 2010 roku. Doprowadziło to do konieczności regulowania przez powiaty sytuacji prawnej pojazdów usuniętych z dróg wiele lat przed rokiem 2010 i – co więcej – niejednokrotnie ponoszenia związanych z tym kosztów przechowywania, pomimo faktu, że pojazdy te z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa i to Skarb Państwa powinien ponieść wszystkie konsekwencje finansowe zaniedbań osób działających w jego imieniu. Jak się dowiadujemy z podsumowania - Związek zadeklarował również wolę dalszej współpracy – przede wszystkim przy ocenie konkretnych propozycji legislacyjnych.