Pytania i odpowiedzi

CEPiK 2.0 dla WORD i OSK - informacja Ministerstwa Cyfryzacji

5 października 2017

CEPiK 2.0 dla WORD i OSK - informacja Ministerstwa Cyfryzacji
CEPiK - Konferencja WORD. Stan prac CEPiK 2.0 (kliknij)

W dniach 27-28 września 2017 r. przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD w Białowieży. Jak się dowiadujemy, reprezentanci MC i COI podczas dwóch bloków prelekcji podsumowali prace prowadzone w Programie CEPiK 2.0 w strumieniu działań legislacyjnych, omówili założenia dotyczące komunikacji WORD z systemem CEPiK 2.0, przedstawili sposób funkcjonowania Profilu Kandydata na Kierowcę w oparciu o system CEPiK 2.0 oraz wzięli udział w dyskusji odpowiadając na pytania i wyjaśniając wszelkie wątpliwości uczestników konferencji.

Etapowe wdrożenie CEPiK 2.0. Z przedstawionej podczas obrad prezentacji, harmonogram prac w Programie CEPiK 2.0 rozłożony jest na 4. etapy wdrażania. Działanie takie podjęto w celu zminimalizowania ryzyka jednoczesnego wdrożenia dużego zakresu funkcjonalnego. Prawne usankcjonowanie etapowego wdrożenia stanowią: nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym w zakresie uruchomienia centralnej ewidencji pojazdów (od dnia 13 listopada 2017 r.) oraz nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym w zakresie uruchomienia centralnej ewidencji kierowców (od dnia 4 czerwca 2018 r.).

Etapy obejmują rozłożone w czasie przygotowania i wdrożenia cząstkowe: Pojazd, Kierowca, Niezgodności. Wdrażane funkcjonalności mają zapewnić możliwość uruchomienia pełnych procesów w nowej bazie centralnej: sukcesywnie będą udostępnianie benefity uruchomienia bazy centralnej poprzez e-Usługi; działania są zsynchronizowane we wszystkich aspektach: prawnych i funkcjonalnych. I tak pierwszy etap Programu to e-usługa umożliwiająca elektroniczne sprawdzenie informacji o tzw. punktach karnych. Została ona uruchomiona 24 kwietnia 2017 r. Prawnym usankcjonowaniem Etapu I jest nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie właśnie 24.4.2017 r. na mocy ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (2017.777).

Strumień legislacji w zakresie Centralnej Ewidencji KIEROWCÓW. W zakresie CEK zostanie rozszerzony zakres danych gromadzonych w bazie, między innymi: informacje o naruszeniach dokonywanych przez kierowców i przypisanych do nich punktach karnych, dane kandydatów na kierowców oraz uczestników procesu nabywania uprawnień do kierowania pojazdami,

w tym szkół jazdy, instruktorów oraz egzaminatorów. W ramach CEPiK 2.0 zostanie utworzona osobna ewidencja posiadaczy kart parkingowych (CEPKP). Będą w niej gromadzone dane o: osobach, które posiadają karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, placówkach, które mogą korzystać z kart parkingowych, gdyż realizują zadania związane z opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. CEPKP będzie zintegrowana z CEK i CEP - dane w tych ewidencjach będą się wzajemnie aktualizować.

Lepsza jakość danych w ewidencjach. Nowelizacja przewiduje różne mechanizmy, które pozwolą podnieść jakość danych gromadzonych w CEP i CEK. Dane będą na bieżąco modyfikowane. Użytkownik, który będzie chciał wprowadzić nowe dane, będzie musiał najpierw pobrać aktualny zakres danych. Wybrany obiekt (pojazd, kierowca albo dokument) zostanie w ten sposób zidentyfikowany w bazie referencyjnej (na przykład: CEK, CEP, CEPKP, PESEL, REGON). W ten sposób użytkownik będzie miał gwarancję, że pracuje na aktualnych i potwierdzonych danych. Pozwoli to wyeliminować błędy, które wynikają z ręcznego wprowadzania danych. Dodatkowo przewiduje się wprowadzenie przepisów, które regulują postępowanie z niezgodnościami w danych, korzystnie wpłynie na ich jakość w ewidencjach - poszczególne podmioty będą wiedziały, w jakim terminie sprawnie wyjaśnić znalezione niezgodności.

Co się zmieni dla WORD i OSK. Nowe założenia systemu CEPiK 2.0, w szczególności Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz realizacja zadań w oparciu o referencyjne dane, niosą ze sobą szereg udogodnień dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz ośrodków szkolenia kierowców. Zmiany wynikają z kluczowych założeń systemu. Praca w oparciu o centralny referencyjny rejestr. Wszystkie procesy będą realizowane w oparciu o centralną ewidencję. Ośrodki będą komunikować się bezpośrednio z centralną ewidencją kierowców, w ramach której będzie funkcjonował Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), pobierając dane PKK, następnie aktualizując profil i dodając informacje o egzaminach. W nowym systemie każdy podmiot, który przekazuje dane do CEPiK, będzie miały bieżący i bezpośredni dostęp do centralnej ewidencji. Oznacza to, że wszyscy będą pracować na tych samych danych. Jeśli pracownik WORD/OSK w Warszawie zaktualizuje PKK – takie dane będą widoczne od razu dla innych uprawnionych podmiotów w całej Polsce.

Dostęp do słowników. Dostęp do słowników pozwoli na usprawnienie wykonywanych czynności, w istotny sposób ograniczając potrzebę ręcznego wprowadzania poszczególnych danych oraz gwarantując ich poprawne wpisanie. Wystarczy, że pracownik ośrodka skorzysta z wartości słownikowych - takie wartości są dostępne dla części danych, które są wprowadzane do PKK i zapisywane w ewidencji. Dostępne będą m.in. słowniki: ośrodków egzaminacyjnych (na stałe wpisana jedna wartość dla jednego ośrodka), egzaminatorów, rodzajów egzaminu (teoretyczny, praktyczny), wyników egzaminu (pozytywny, negatywny, negatywny - nie przystąpił). Dodatkowo CEPiK 2.0 będzie korzystać również z zewnętrznych referencyjnych źródeł informacji, takich jak: PESEL (dostęp online do aktualnych danych osoby z PESEL przy każdorazowym wyszukania danych kierowcy czy też powiadomienie o zgodności kierowcy oraz właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu); TERYT (aktualizowany na podstawie danych z GUS).

Automatyczne powiadomienia dla WORD. Ja informuje MC integracja organów wokół systemu CEPiK 2.0 wymusza również sprawniejszą komunikację pomiędzy instytucjami. Z tego też względu nowy system oferuje automatyczne generowanie powiadomień dla jego użytkowników. Ośrodki będą otrzymywały powiadomienia dotyczące kandydatów zapisanych na egzamin państwowy, których profil pobrały. Powiadomienia dotyczące m.inn.: zgonu kandydata na kierowcę; rozpoczęcia obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów danej lub powiązanej kategorii; zatrzymania prawa jazdy; cofnięcia uprawnienia kategorii powiązanej. Dzięki takiemu rozwiązaniu do egzaminu nie zostanie dopuszczona osoba, która nie powinna być egzaminowana, albowiem został wobec niej orzeczony np. zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz prowadzenia pojazdów zostanie rozszerzony o wszelkie możliwe przypadki, a nie jak do tej pory - tylko jako środek karny.

Ponadto WORD otrzyma. Ośrodki otrzymają również dane dotyczące kandydata na kierowcę, będzie to m.in.: data utworzenia profilu kandydata na kierowcę; unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę; imię i nazwisko; data i miejsce urodzenia; data zgonu; fotografia; obywatelstwo; adres zamieszkania; informacje o posiadanych uprawnieniach; informacje o dokumentach stwierdzających uprawnienia; wskazanie, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy profil kandydata; orzeczenia dotyczących przeciwwskazań do kierowania pojazdami; wskazanie, czy wniosek dotyczy: wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem; przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami; wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym; zwrotu zatrzymanego prawa jazdy; skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. Też: informacje dotyczące obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów; informacje dotyczące obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy; informacje dotyczące rozpoczęcia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej; informacje dotyczące ukończonego szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - jeśli informacja o ukończonym szkoleniu jest w dokumentach kierowcy; informacje dotyczące zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami - jeśli są wymagane; informacje o posiadanych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach o transporcie drogowym.

WORD do systemu przekaże. Zakres danych przekazywany przez WORD do ewidencji CEK ma obejmować dane: numer profilu kandydata na kierowcę, numer ewidencyjny ośrodka egzaminacyjnego, numer ewidencyjny egzaminatora, rodzaj egzaminu (teoretyczny, praktyczny), data i godzina przeprowadzonego egzaminu, wynik egzaminu (pozytywny, negatywny, nie przystąpił).

Terminy. Zrealizowano legislacyjne dotyczące ustawy z Interesariuszami w 8 dedykowanych blokach tematycznych (uprawnienia, PKK, dane do PKK, naruszenia, ŚKZ, ADR, udostępnianie, niezgodności). W przygotowaniu jest projekt nowelizacji ustawy PoRD w zakresie CEK. Jednocześnie rozpoczęły się warsztaty legislacyjne z Interesariuszami dotyczące weryfikacji rozporządzeń Ministra Cyfryzacji w zakresie CEK. Kolejne tury spotkań planowane w połowie października i II połowie listopada. Ministerstwo Cyfryzacji dopuszcza możliwość zgłoszenia reprezentatywnej grupy (max. 3-4 osoby) z środowiska WORD do udziału w warsztatach w zakresie rozporządzeń CEK.

Opr. na podst. prezentacji MC z dn. 27-28.9.2017 r. (jm)