Pytania i odpowiedzi

Resort w sprawie radarów ISKRA-1

19 kwietnia 2018

Resort w sprawie radarów ISKRA-1
(fot. Policja pl)

Grupa posłów w swojej interpelacji zgłosiła wątpliwość w sprawie sprzętu, którym dysponują funkcjonariusze Policji z wydziałów ruchu drogowego w całym kraju, a dokładniej rzecz ujmując ręczne mierniki prędkości ISKRA-1 nie spełniają wymogów metrologicznych określonych w przepisach. Zgodnie z wspomnianymi przepisami miernik powinien jednoznacznie wskazywać, którego pojazdu prędkość jest wyświetlana na ekranie.

Odpowiedzi udzielił sekretarz stanu w spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński - jak podkreślał w oparciu o stanowisko Komendy Głównej Policji - informuje, że wszystkie radarowe przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym ISKRA-1, będące na wyposażeniu polskiej Policji, zostały wprowadzone do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami w zakresie prawa metrologicznego. Kontrola przyrządów pomiarowych jest wykonywana przez organy administracji miar, a same przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej mogą być wprowadzane do obrotu i użytkowania oraz użytkowane tylko wówczas, jeżeli posiadają odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu lub ważną legalizację. I w kwestii zastrzeżeń dodaje: - Używane przez Policję ww. przyrządy radarowe posiadają zatwierdzenie typu nr 150/2006, nadane decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM) z dnia 22 czerwca 2006 r. oraz legalizację pierwotną i ponowną, co oznacza, że posiadają potwierdzenie polskiej administracji miar spełniania wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym. W ocenie Komendy Głównej Policji brak jest zatem podstaw do kwestionowania działań Policji w zakresie pomiaru prędkości przy użyciu radarów ISKRA-1, a ujawnione przy użyciu tego urządzenia przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierującego pojazdem stanowi wykroczenie oraz wymaga podjęcia przez policjanta środków przewidzianych prawem. I podkreśla, iż należy odróżnić wymóg identyfikacji pojazdu od wymogu rejestracji obrazu. Radar ISKRA-1 spełnia wymogi ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki w zakresie wymogu identyfikacji pojazdu, bowiem zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia, automatycznie blokuje pomiar prędkości, jeżeli dwa pojazdy przejeżdżają jednocześnie przez strefę wiązki promieniowania elektromagnetycznego z różnymi prędkościami. Natomiast w przypadku dokonywania pomiaru prędkości pojazdu jadącego w grupie pojazdów radar ISKRA-1 dokonuje pomiaru prędkości najszybciej jadącego pojazdu.

Odnosząc się do wyroków sądów wskazujących na wadliwe działanie wykorzystywanych przez Policję urządzeń ISKRA-1 J Zieliński podkreślił, iż dotyczą jednostkowych spraw i mają charakter incydentalny. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, a tym samym fakt wydania określonego wyroku w danej sprawie, nie oznacza, że kolejne sądy przyjmą tę samą linię orzeczniczą powołując się na wyrok innego sądu w podobnej sprawie. W świetle dokonanej w KGP analizy liczby wniosków o ukaranie skierowanych do sądów w 2016 r. - w związku z odmową przyjęcia mandatu w sprawach dotyczących kontroli prędkości przy użyciu ręcznych mierników prędkości - oraz liczby spraw zakończonych uniewinnieniem obwinionego wynika, że w badanym okresie ujawniono 1 647 420 wykroczeń dotyczących przekroczenia dozwolonej prędkości, w których skierowano 11 842 wniosków o ukaranie do sądów, tj. około 0,7% spraw w których kierowcy kwestionowali pomiar prędkości. Sądy uniewinniły obwinionych jedynie w 87 przypadkach. W ponad 99% kwestionowanych przez kierowców przypadków przekroczenia prędkości, sądy nie miały wątpliwości ani w zakresie stosowanych przez Policję przyrządów do pomiaru prędkości, ani właściwych metod prowadzenia pomiarów prędkości. Dowiadujemy się, iż Komendant Główny Policji podjął decyzję o powołaniu zespołu, który m.in. dokona analizy wyroków uniewinniających w sprawach dotyczących zakwestionowanych przypadków przekroczenia prędkości, przeprowadzi diagnozę oraz wyznaczy kierunki dalszych prac zmierzających do wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.

Konkludując J. Zieliński dodał, iż radarowe mierniki prędkości ISKRA-1 będą systematycznie zastępowane przez nowe urządzenia pomiarowe. (jm)