Rozmowy

Marcin Kiwit. Niepozorna zmiana, znaczące konsekwencje

26 września 2022

Marcin Kiwit. Niepozorna zmiana, znaczące konsekwencje
Marcin Kiwit, Kierownik Działu Egzaminatorów, Egzaminator Nadzorujący Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie; uprawnienia egzaminatora i instruktora w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy; instruktor techniki jazdy kat. B, C, C+E oraz D (fot. ze zbiorów Autora)

21 września 2022 roku zaczęły obowiązywać zmiany wprowadzone do ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja wynika z obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (2022.1768 z dnia 23 sierpnia 2022).

         Wśród szeroko komentowanych w przestrzeni publicznej znalazły się między innymi zagadnienia związane z możliwością przekraczania przez pieszych jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska na przejściach sugerowanych (pieszy w tych miejscach nie ma pierwszeństwa przed pojazdami) oraz zatrzymaniem lub postojem na drodze dla pieszych kierujących różnymi kategoriami pojazdów, a zwłaszcza samochodami osobowymi. Do powyższych kwestii odnosili się zarówno przedstawiciele resortu infrastruktury, jak również grono ekspertów z zakresu ruchu drogowego, rozwiewając pojawiające się w przywołanych kwestiach wątpliwości.

         W moim przekonaniu jest jeszcze jedno zagadnienie, które wymaga uwypuklenia, a które do tej pory nie doczekało się należnej uwagi, zwłaszcza mając na względzie znaczenie jego właściwego rozumienia dla przestrzegania innych zasad ruchu drogowego. Myślę tutaj o nowej (zmodyfikowanej) definicji skrzyżowania, (definicje legalne [czyli te zawarte w przepisie prawnym i wiążąco ustalające znaczenie określonego pojęcia - przyp. red.]) sformułowanej w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym.

         Zgodnie z jej treścią skrzyżowanie to „część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną”.

         W powyższej formule pojawia się element, z którym dotychczas nie mieliśmy do czynienia, a więc podniesienie do rangi skrzyżowania połączenia jezdni jednej drogi w jednym poziomie, czyli, jak wynika z przytoczonego zapisu, nadanie statusu skrzyżowania wszelkim częściom dróg stanowiącym łączniki jezdni drogi dwujezdniowej dwukierunkowej, które kierowcy wykorzystują do zawracania.

         Jak wspomniałem powyżej właściwe rozumienie pojęcia skrzyżowania implikuje przestrzeganie innych istotnych z punktu widzenia kierującego pojazdem przepisów, jak chociażby:

1) zakaz wyprzedzania pojazdów silnikowych poruszających się po jezdni na skrzyżowaniach (nie dotyczy to skrzyżowań o ruchu okrężnym i skrzyżowań, na których ruch jest kierowany);

2) zakazu zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania;

3) obowiązywania znaku B-33 „ograniczenie prędkości” - jeżeli zakaz wyrażony tym znakiem nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania (często na obszarach zabudowanych na drogach dwujezdniowych dwukierunkowych mamy do czynienia z podwyższoną znakiem drogowym dopuszczalną prędkością jazdy - od 21 września za połączeniem jezdni tej samej drogi to podwyższenie prędkości przestaje obowiązywać).

         W tym miejscu należałoby postawić pytanie o intencję wprowadzonych zmian oraz o ich właściwe odczytywanie (chociaż brzmienie definicji raczej nie pozostawia w tym temacie wątpliwości)?

         …i na koniec - egzaminator w czasie prowadzonego egzaminu wydaje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonywania określonego zadania egzaminacyjnego, a co się z tym wiąże przestrzeń takiego połączenia jezdni jednej drogi w jednym poziomie będzie określana skrzyżowaniem, ze wszystkimi konsekwencjami, o których wspomniałem powyżej.

Marcin Kiwit (Olsztyn)

Kierownik Działu Egzaminatorów, Egzaminator Nadzorujący Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie; uprawnienia egzaminatora i instruktora w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy; instruktor techniki jazdy kat. B, C, C+E oraz D

Od Redakcji: Czekamy na opinie naszych Czytelników, przedstawiona kwestia będzie poruszona także w trakcie drugiego spotkania pt. „Co zmieniają nowe przepisy”. Dyskusji transmitowanej on-line i zapowiedzianej na 13 października br. Porozmawiajmy już dziś: tygodnik@prawodrogowe.pl

Poniżej transmisja części pierwszej, która odbyła się 22 września br.