Rozmowy

Rozmowa z Pełnomocnikiem Ministra Infrastruktury Markiem Dworakiem

24 grudnia 2021

Rozmowa z Pełnomocnikiem Ministra Infrastruktury Markiem Dworakiem
Marek Dworak, prawnik, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury do spraw Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ekspert brd, wieloletni sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, wieloletni dyrektor MORD w Krakowie (fot. Jolanta Michasiewicz)

Redakcja Tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS o rozmowę poprosiła Marka Dworaka, właśnie powołanego Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przez lata dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, niekwestionowanego eksperta w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Założyliśmy, iż publikując wywiad w dniu Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, naszym Czytelnikom będziemy mogli dostarczyć przekaz nadziei. I tak się stało, zachęcamy do lektury.

Pytanie Redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Całkiem niedawno, bo 9 grudnia br. informowaliśmy, iż minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wręczył Panu powołanie na funkcję Pełnomocnika Ministerstwa Infrastruktury ds. Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Prosimy przyjąć gratulacje od Redakcji oraz czytelników Tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS. To ważna nominacja, spełniająca wiele oczekiwań branży szkoleniowców w zakresie nauki jazdy. Szerokie grono wykładowców, instruktorów nauki jazdy, instruktorów techniki jazdy, nauczycieli wychowania komunikacyjnego, egzaminatorów odczuwa potrzebę zmian. Jak zapowiedział resort przyszły rok, to czas zmian w systemie szkolenia i egzaminowania. Właśnie w tym momencie niezwykle ważne jest powołanie eksperta. Czy Pełnomocnik jest gotowy? Czy w zakresie Pana przyszłych zadań mieszczą się kwestie środowiska do którego przynależy Pan od lat?

Odpowiada Marek Dworak, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury do spraw Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Uważam, że tak, aczkolwiek projekt zmian był wcześniej przygotowywany w Ministerstwie, tak więc nie byłem i nie będę współgospodarzem tego projektu. Niewątpliwie jednak będę mógł się do niego odnieść i być może moje uwagi zostaną uwzględnione w końcowym kształcie projektu.

Dziękuję za dobre słowa skierowane pod moim adresem. Mam nadzieję, że nie zawiodę i w swoich działaniach przyczynię się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, działając w wielu obszarach.

Pytanie Redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Z informacji przekazywanych z resortu infrastruktury dowiadujemy się, iż w przygotowywanej nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami zostanie zaproponowane wykreślenie obowiązku szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowych (wykłady, ale też zajęcia praktyczne na ternie w tym celu wybudowanych ODTJ-ach) zapisanych w przepisach dotyczących okresu próbnego nowych kierowców. Zostanie tylko wersja okrojona dotycząca tych młodych kierowców, których uda się skontrolować na drodze i to po zarejestrowaniu dwóch wykroczeń. Już zostały wykreślone z kodeksu drogowego szkolenia dla kierowców tzw. punktowców. Czy to wykreślanie z aktów prawnych różnych rodzajów szkoleń i nie planowanie w ich miejsce innych nie jest jednak zagrożeniem?

Odpowiada Marek Dworak, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury do spraw Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Odnosząc się do przedstawionych w pytaniu problemów oświadczam, że jestem zwolennikiem szkolenia w zakresie zagrożeń występujących w ruchu drogowym dla wszystkich, którzy ubiegają się o uzyskanie uprawnień kierowcy.

W ogóle uważam, że konieczna jest poprawa jakości szkolenia i podniesienie rangi instruktora.

Pytanie Redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Z 1 stycznia 2022 r. w życie wchodzą kolejne zmiany w ustawach - Prawo o ruchu drogowym i innych. Jak to jest dosyć powszechnie oceniane - rewolucyjne - zmiany w systemie karania kierowców lekceważących przepisy i stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym. Jak widzi Pan dalsze działania dla poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach?

Odpowiada Marek Dworak, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury do spraw Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Zmiany, które dokonały się w tym roku, łącznie z tą która wejdzie w życie z nastaniem nowego, były potrzebne i ich wprowadzenie - z uwagi na zakres regulowanej materii i szybkość wprowadzenia – jest dużym osiągnięciem. Niezbędne są dalsze działania abyśmy dokonali jeszcze większego postępu w zakresie bezpieczeństwa na polskich drogach. Moją główną rolą – przynajmniej na początku - będzie dokonanie dalszych zmian w zakresie bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz uczytelnienie przepisów ruchu drogowego w taki sposób aby wszystko było jednoznacznie rozumiane i właściwie stosowane przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. Mam tu na myśli np. problematykę skrzyżowań o ruchu okrężnym, choć oczywiście nie tylko.

Pytanie Redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Czy postawienie kwestii ruchu rowerowego zaraz obok ogólnie pojętego brd oznacza, iż w nadchodzącym roku po pieszych przychodzi czas na poprawę bezpieczeństwa właśnie rowerzystów? Czy to będzie rok rowerzystów?

Odpowiada Marek Dworak, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury do spraw Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Ruch rowerowy rozwija się znacząco już od co najmniej kilku lat, powstają kolejne setki kilometrów dróg rowerowych, pasów rowerowych, przejazdów rowerowych, ale reguły gry pomiędzy rowerzystami a kierowcami trzeba poprawić, w kierunku ich doprecyzowania i wyegzekwowania właściwych zachowań. Myślę o grze w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli o wzajemnym przestrzeganiu praw i obowiązków tych dwóch grup uczestników ruchu. Oni, czyli my – kierowcy i rowerzyści, rowerzyści i kierowcy, muszą się dostrzegać, rozumieć, szanować. Dużo widzę dla się siebie pola do działania zarówno w warstwie przygotowania zmian legislacyjnych, jak i w warstwie tworzenia właściwego klimatu (poprzez media) do tego poszanowania.

Pytanie Redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Od lat pracuje Pan w Wojewódzkiej Małopolskiej Radzie ds. BRD, która podejmuje wiele interesujących inicjatyw, czy korzystając z tych doświadczeń ma Pan własną listę priorytetów dla wzmocnienia działań tych Rad?

Odpowiada Marek Dworak, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury do spraw Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Większą nadzieję wiążę w zmianach systemowych związanych z powołaniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Transportu, zapowiedzianej w projekcie Narodowego Planu BRD na lata 2021-2030. Inicjatywy wielu ekspertów i pasjonatów brd skupionych w tych Radach zyskałyby swoje instytucjonalne oparcie. Pożądane będzie np. wypracowanie jednolitych standardów zarządzania ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Pytanie Redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Coraz częściej pojawiają się opinie i postulaty (interpelacja poselska, publikacje prasowe itd.) przygotowania nowoczesnej i zrozumiałej, spójnej wersji - po wielokroć nowelizowanej - ustawy - Prawo o ruchu drogowego. Pan jest prawnikiem. W Pana ocenie potrzebna jest taka praca?

Odpowiada Marek Dworak, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury do spraw Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Tak, ale w dalszej kolejności. W tym momencie nie mamy czasu na pracę, która trwałaby co najmniej rok, a z domknięciem całego procesu legislacyjnego dwa lata. Przyjęta została metoda zmian cząstkowych i częstego publikowania jednolitego tekstu. Potrzebujemy przecież bieżących działań dla dalszej szybszej poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Bardzo dziękujemy za rozmowę

Pytała: Jolanta Michasiewicz, red. nacz. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS

Warszawa, 24.12.2021 r.