Rozmowy

Marek Górny. Szkolenie w czasie epidemii (kod 95)

3 kwietnia 2020

Marek Górny. Szkolenie w czasie epidemii (kod 95)
Marek Górny, instruktor nauki jazdy (fot. Jolanta Michasiewicz)

Szkolenie kierowców zawodowych w czasie epidemii jest zadaniem trudnym, ale konieczne gdyż w tym czasie wielu kierowcom kończą się uprawnienia do wykonywania zawodu (kod 95). Ustawa z 31 marca 2020 r. określa, iż w przypadku ogłoszenia stanu epidemii zawiesza się wykonywanie obowiązku badań okresowych i badań lekarskich, to ważny przepis niestety nie rozwiązuje on problemu.

Badania lekarskie i psychologiczne. W celu przedłużenia uprawnień niezbędne jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy. Problem ten został rozwiązany przez wydłużenie ważności tych badań poza okres ich ważności na czas epidemii oraz do 60 dni po odwołaniu stanu epidemii. Podstawę prawną tego przepisu znajdziemy w art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568). Zapis ten ograniczono jedynie do pracowników, kierowców zawodowych i pracowników kolei.

A co mają zrobić instruktorzy, egzaminatorzy czy kierowcy amatorzy z terminowym prawem jazdy - z przyczyn medycznych? Tutaj szansą jest zapis art. 31 m ust 2 i 3 wspomnianej wyżej ustawy, który odnosząc się do innych przepisów w zakresie wymaganych badań lekarskich i psychologicznych również przedłuża ważność badań, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 do 60 dni po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego, albo stanu epidemii. Natomiast kolejny zapis odnosi się już konkretnie do przypadków, gdzie badania są niezbędne dla wykonania czynności lub uzyskania (przedłużenia) określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych. W tych przypadkach obowiązują te same zasady.

Szkolenia okresowe. Jednakże nawet uzyskanie prolongaty w badaniach lekarskich i psychologicznych dla kierowców zawodowych nie rozwiązuje problemu – nadal pozostaje problem szkoleń okresowych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, jakim jest zapewnienie dostaw towarów oraz transportu szczególnie branż strategicznych (MPK, MPO, dostawy gazu i prądu) przez kierowców, którym kończą się uprawnienia związane z kodem 95 celowym wydaje się odstąpienia na czas trwania epidemii od warunku realizacji szkoleń okresowych pod nadzorem wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia na terenie ośrodka szkolenia (par. 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010 r. poz. 53 ust. 314 z późn. zm.). Przypomnę: § 12. 1. Zajęcia teoretyczne, o których mowa w § 7-11, prowadzi się jako: 1) wykład, seminarium, pokaz, ćwiczenia oraz inne formy zajęć stosowane w kształceniu osób dorosłych albo 2) ćwiczenia pod nadzorem trenera - wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia - prowadzone w sali ośrodka szkolenia.

Zwolnienie z obowiązku fizycznej obecności szkolonego kierowcy w siedzibie ośrodka pozwoliłoby realizować szkolenie - pod nadzorem i kontrolą wykładowcy - w formie learningu przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego. Taki specjalistyczny i przecież sprawdzony w praktyce program zawiera możliwości kontroli postępów kursanta oraz daje narzędzie jakim jest m.inn. baza pytań kontrolnych. Postulowana zmiana jest nieoceniona w czasach rozprzestrzeniającego się koronawirusa - pozwoliłaby nie tylko chronić ludzi niezbędnych dla gospodarki narodowej, spełniony byłby także warunek zagwarantowania bezpieczeństwa kadrze wykładowców. Ewentualne zastosowanie rozwiązania - podobnego do tego wprowadzonego przy regulacji badań lekarskich o czym pisałem powyżej - w tym wypadku grozi zatorem w szkoleniach po ustaniu epidemii. W odróżnieniu do badań czas niezbędny do realizacji szkoleń jest znacznie dłuższy.

Myślę, że okresowe odstąpienie od warunku miejsca realizacji szkoleń okresowych nie spowoduje istotnego pogorszenia przygotowania kierowców do wykonywania zawodu. Dziś zdecydowanie ważniejszą jest ochrona zdrowia i życia tych ludzi, a pamiętajmy, iż właśnie od nich tak dużo zależy. Jestem przekonany, że taka organizacja szkoleń jest tym oczekiwanym przez branżę rozwiązaniem.

Panie Ministrze czas na drugi krok...

Marek Górny (Kraków)

Od redakcji: Z powiadanej wiedzy informujemy, iż Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad kolejnym projektem tzw. ustawy koronawirusowej. Pomieszczono tam rozwiązania – przpisy regulujące podjęty problem. Projekt został już przesłany do Kancelarii Premiera RP. (jm)

***

Źródło: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (2020.568) [kliknij]

***

         Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) wprowadza się następujące zmiany: (…)

         11) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

Art. 12a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów:

1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);

2) art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140);

3) art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 400 i 462) w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych.

2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

3. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567). Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.";

***

         Art. 31m. 1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

         2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub badań psychologicz-nych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwo-łania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

         3. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych upraw-nień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psycholo-gicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.