Statystyka

524 praw jazdy z kodem 96

13 kwietnia 2017

524 praw jazdy z kodem 96
WORD Warszawa zespół pojazdów przygotowany do egzaminu praktycznego w zakresie kategorii B (96)

Uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów. Poseł Andrzej Kobylarz pytał ministra infrastruktury i budownictwa (zapytanie nr 2319) w sprawie uprawnień do kierowania pojazdami. Postawione zostały dwa pytania: ile osób na terenie kraju posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów z przyczepą inną niż lekka o DMC do 4250 kg - czyli prawo jazdy z kodem 96? oraz jaka jest zdawalność egzaminów w poszczególnych ośrodkach WORD na powyższą kategorię prawa jazdy?

Ustawa o kierujących pojazdami (fragment) art. 6.1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania: (…) „6) kategorii B: a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2, d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; (…) 2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.”

Prawo jazdy z kodem 96. Odpowiedzi udzielił Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w MIiB. Poinformował, iż na podstawie informacji uzyskanej z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, liczba osób na terenie naszego kraju, która posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej do 4250 kg (prawo jazdy z kodem 96) wynosi 524. Niestety druga sprawa okazała się trudna do odpowiedzi. I tu cytujemy odpowiedź: - Odnośnie pytania dotyczącego zdawalności na powyższą kategorię prawa jazdy w poszczególnych Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informuje, że nie dysponuje takimi danymi. Oczywiście nie ma to specjalnego znaczenia, bo przed nami uruchomienie CEPiK 2.0 i tak taka analiza - z całą pewnością - będzie możliwa. (jm)